دریافت اطلاعات دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاه معارف اسلامی

       
1- نام: 2- نام خانوادگی:
3- تلفن همراه: 4- شماره دانشجویی:
5- تاریخ دفاع از رساله: - - 6- گرایش تحصیلی:
7- سال و نیم سال ورودی:    
 
8- دارای مجوز تدریس از معاونت آموزش و پژوهشی نهاد:
می باشم
   
عناوین مجوز تدریس:
   
نمی باشم
 
9- عضو هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی:
می باشم
   
نام گروه دانشگاه یا موسسه
نام گروه دانشگاه یا موسسه
   
نمی باشم
 
10- با مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... دانشگاهها، نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی به صورت:
تمام وقت همکاری دارم
پاره وقت همکاری دارم
   
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
     
همکاری ندارم 
 
11- دارای مسئولیت اجرایی در دانشگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی:
نمی باشم
می باشم
   
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
     
     
 
12- با مراکز وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، همکاری:
دارم
   
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
نام مرکز سمت
     
ندارم
 
13- به تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اشتغال:
دارم
   
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
     
ندارم
 
14- به تدریس سایر دروس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اشتغال:
دارم
   
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
نام درس مرکز علمی
     
ندارم
 
15- دارای رتبه در جشنواره ها، همایش ها و ... در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...
دارم
   
نام برگزارکننده: رتبه:
نام برگزارکننده: رتبه:
نام برگزارکننده: رتبه:
نام برگزارکننده: رتبه:
نام برگزارکننده: رتبه:
     
ندارم
 
16- درخواست همکاری در بخش های زیر را:
دارم:‌ مواردی همچون:‌ آموزش - پژوهش - تبلیغ - مدیریت و ...
   
بخش 1:    
بخش 2:    
بخش 3:    
بخش 4:    
بخش 5:    
     
ندارم
 

CAPTCHA code