جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 109

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

سینمای تراز انقلاب اسلامی با رویکردی انتقادی به عملکرد سینما در حوزه سیاست و ارائه الگوی مطلوب

نویسنده: سید حمید فقیهی
استاد راهنما: حسن بلخاری قهی -
استاد مشاور: سید حسین شرف الدین - یعقوب توکلی واسکس -
استاد داور: حمید احمدی حاجی کلائی - سید محمد حسینی - تاجبخش فنائیان -
مقطع: دکتری
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 04/08/1395
چکیده:

چکيده:
هنر ديني، هنري است که در پي انتقال تجربه ديني و حس عبادت به مخاطب است . بنابراين سينماي ديني نيز سينمايي است که بتواند اين حس را منتقل کند زيرا که هنر در معنا و مصداق کلي اش در پي انتقال حسي فراتر از دانش به مخاطب بايد باشد.
از آنجا که در سينما فرم و ساختار از اهميت خاصي برخوردارند، از اين روي شرط اصلي در تحقق سينماي ديني و در پي آن سينماي انقلاب اسلامي، يافتن فرم و ساختاري بياني برخواسته از انديشه اسلامي و حکمت اسلامي متجلي شده در انقلاب اسلامي ايران است که اين فرم نه اينکه ظرفي براي ارايه محتوا باشد بلکه عينيت محتوا و نمود تجسم يافته آن است و به بيان ديگر محتوا به فرمي برخواسته و نشات گرفته از آبشخور انديشه انقلاب اسلامي که همان انديشه اسلام و حکمت اسلامي است تبديل شده باشد و لذا در سينما مساله اصلي فرم است اما فرم برخواسته از محتوا.
در اين رساله با بررسي سينما از جنبه فلسفي، جامعه شناختي، علوم ارتباطات، علوم سياسي و با بررسي نگاه سينماگران موافق و مخالف اين ژانر و با بررسي سينماي بعد از انقلاب و آثار توليد شده به الگوي سينماي تراز دست پيدا کرديم.
سينماي تراز انقلاب اسلامي از لحاظ محتوايي بايستي موافق با اسلام، تشيع، ايران و انقلاب باشد و هر سينمايي که در مخالفت با يکي از اين موارد باشد را نمي توان سينماي انقلاب اسلامي خواند.
از لحاظ ساختاري و فرمي سينماي تراز انقلاب اسلامي داراي فرم برخواسته از انديشه اسلام و تشيع و ايرانيت و انقلابي گري است.
مولفه هاي اساسي اصول چهارگانه فوق در اين رساله استخراج شده اند که از ميان آنها مي توان به توحيد محوري،آرامش بخش بودن، مبتني بر حکمت اسلامي، مدافع استقلال سرزميني، استفاده از نماد و سمبل و .... اشاره کرد.
واژه‌هاي کليدي
انقلاب اسلامي،هنر، رسانه، سينما، سينماي تراز