جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 114

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی میراث گذاری انبیاء در منابع تفسیری و روایی فریقین با تأکید بر مسأله فدک

نویسنده: نرگس خاتون حاجیان
استاد راهنما: علی نصیری -
استاد مشاور: محمدعلی مجد فقیهی - احمد قدسی -
استاد داور: سید رضا مودب - محمد فاکر - محمدحسین دانشکیا - طلعت حسنی بافرانی -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 31/06/1395
چکیده:

چکيده
ميراث‌گذاري مادي انبيا و مسئله فدک يکي از چالش¬هاي مهم فريقين است. آيات و روايات بر دو نوع ميراث‌گذاري دلالت دارند. برخي آيات چون سياق آيات (نمل / 16 و مريم / 6) و نيز عموم آيات مواريث و برخي ادله روايي، بر ميراث‌گذاري مادي و برخي آيات چون (فاطر / 32) و روايات ميراث-گذاري علمي انبيا و ائمه بر ميراث‌گذاري معنوي دلالت دارند. اکثريت اهل سنت با تخصيص آيات ميراث‌گذاري انبيا و نيز ساير آيات با ادله مختلف و به¬خصوص خبر (لانورث ماترکنا صدقه)، ميراث‌گذاري پيامبران را در اين نوع، منحصر نموده هرگونه ميراث‌گذاري مادي و مشخصاً اموال را دور از ساحت انبيا دانسته¬اند. ايشان با اين ديدگاه غصب فدک ازسوي خلفاي خويش را توجيه مي‌کنند. منابع شيعي با توجه به بحث حقيقت و مجاز ضمن تأييد ميراث معنوي، اين دليل را اعم از مدعا دانسته و با تأکيد بر عموميت آيات مذکور، عدم تخصيص اين آيات را با اثبات عدم صحت اين حديث، روشن و ميراث‌گذاري مادي پيامبران و نيز پيامبراسلام را اثبات مي¬کنند. از دلايل مهم شيعه بر صحت ميراث‌گذاري اموال علاوه بر آيات ميراث‌گذاري انبيا، ادله قرآني چون آيه (اسرا / 26) و نيز مسئله فدک بود. با اثبات فدک به عنوان سندي زنده و مصداق برميراث مادي پيامبر اسلام، ميراث‌گذاري مادي پيامبر نيز اثبات گرديد. اکثريت هر دو فريق با اشتراک در، برخي ادله و نيز بحث حقيقت و مجاز و نيز شرايط تخصيص بر کاربرد مجازي ميراث درآيات و روايات توافق داشتند. وجه اختلاف در ديدگاه ميراث‌گذاري مادي، برخي ادله، نوع استدلال، و مباني فکري و عقيدتي بود که معناي ميراث را ازديدگاه اهل سنت در امور معنوي منحصر مي¬ساخت.
کليدواژه ها
ميراث‌گذاري انبيا، منابع تفسيري و روايي فريقين، فدک