جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 118

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

ترجمه بخش دوم از کتاب التفسیر الاسلامی للتاریخ دکتر عمادالدین خلیل

نویسنده: اکبر رجبی
استاد راهنما: علیرضا ایمانی مقدم -
استاد مشاور: ستار عودی -
استاد داور: مجید کافی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 30/06/1392
چکیده:

چکيده:
اين پايان نامه با عنوان ترجمه کتاب التفسير الاسلامي للتاريخ، از دو بخش مقدمه مترجم و ترجمه کتاب التفسير الاسلامي (الفصل الثالث و الفصل الرابع) تشکيل شده است. هدف اين پژوهش، بررسي ديدگاه اسلامي درباره تفسير تاريخ يا فلسفه تاريخ، با تکيه بر قرآن کريم است.
فلسفه تاريخ دانشي است که از علل و عوامل حوادث تاريخ بحث مي‌کند و به دنبال کشف قوانين حاکم بر تاريخ و جامعه است. از ديدگاه قرآن، سنت‌هاي تاريخ در واقع همان قوانين حاکم بر تاريخ هستند. قرآن کريم قصه‌ها و داستانهاي تاريخي را با هدف عبرت و پند آموزي آيندگان بيان مي‌کند، و در عين حال هر گونه اسطوره و افسانه سرايي که باعث غفلت ودور شدن از حق شود، را سخني لهو وبيهوده مي‌داند، و با آن مخالفت مي‌کند.
دکتر عماد الدين خليل از جمله انديشمندان مسلماني است که به مسئله تفسير تاريخ از ديدگاه اسلام پرداخته است. وي کتاب حاضر با نام «التفسير الاسلامي للتاريخ» را با نگاهي به فلسفه تاريخ از ديدگاه اسلام، وبا استناد به قرآن کريم، به رشته تحرير درآورده است. مهم ترين عناويني که مي‌توان از متن کتاب حاضر، به عنوان شاخص‌هاي ديدگاه اسلامي در تفسير تاريخ استخراج کرد، عبارتند از: قانونمندي تاريخ، عبادت هدف فعاليتهاي انسان، جهاد، مداوله: استبدال،اراده و اختيار انسان و...
واژه‌هاي کليدي: فلسفه تاريخ، سنتهاي تاريخ، قانونمندي، محرک تاريخ، ايده آليسم، ماترياليسم، تمدن، سقوط دولت ها.