جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 124

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

زمینه ها و عوامل ترس از مرگ از دیدگاه اخلاق اسلامی و راه های مقابله با آن

نویسنده: سید ابراهیم موسوی
استاد راهنما: امیر خواص -
استاد مشاور: محمد رضا امامی نیا -
استاد داور: سید حسین رکن الدینی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 11/06/1393
چکیده:

چکيده:
يکي از مهمترين دغدغه¬هاي بشري مسأله ترس از مرگ است. آدمي از نخستين روزهاي تاريخ حيات معقول خويش، به تأمل در هويت مرگ پرداخته و به دنبال آن اضطراب و ترس در او پديد آمده است. در خصوص علت ترس از مرگ و راه¬هاي درمان اين ترس، از طرف متفکران و دانشمندان مختلف اعم از فيلسوف، روانشناس، روانکاو، راه¬حل¬هاي متعددي ارائه شده است. ولي در اين پژوهش، اين مسأله از ديدگاه اخلاق اسلامي مورد بحث و بررسي واقع مي¬شود. از منظر اخلاق اسلامي مرگ يک امر عدمي و به معناي فنا و نيستي نيست؛ بلکه يک امر وجودي و انتقال از جهاني به جهان ديگر است و اين که هر ترس و وحشت از مرگ، بد و منفي و هر خوفي از آن هم خوب و مثبت نيست. اگر ترس از مرگ بر اثر غفلت و محدوديت نظر و انديشه به دنياي مادي باشد، وحشتي منفي و نابخردانه است؛ اما اگر وحشت از مرگ براساس خوف از عظمت حق تعالي و ترس از چگونگي رويارويي با خدا باشد، ترس مثبت و از سر شوق و عشق خواهد بود.
از منظر اخلاق اسلامي جهل به حقيقت مرگ و عدم اعتقاد به خدا و قيامت، حب دنيا، کثرت گناه و محاورات نادرست اجتماعي از عوامل مهم ترس از مرگ هستند. نگرش صحيح نسبت به مرگ، توجه به حقيقت انسان، حفظ و انجام اعمال نيک، توبه و اميد به رحمت الهي از مهم‌ترين راه¬کارهاي مقابله با ترس از مرگ مي¬باشند.

واژگان کليدي: انسان، مرگ، توفي، دنيا، معاد، ترس، اخلاق اسلامي