جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 127

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

عفو و گذشت از دیدگاه روان شناسی مثبت و اخلاق اسلامی

نویسنده: سید عبدالله موسویان
استاد راهنما: مسعود آذربایجانی -
استاد مشاور: مهدی علیزاده -
استاد داور: محمدجواد فلاح -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 29/06/1394
چکیده:

چکيده
هدف: هدف از اين نوشتار، ابتدا تبيين مباني نظري عفو و گذشت بر اساس متون اخلاق اسلامي و روان‌شناسي مثبت و ارتباط آن با سلامت رواني و جسماني است. در ادامه موارد جواز و عدم جواز عفو گذشت و همچنين فوايد بخشش و آثار کينه و انتقام بررسي شده و در پايان شباهت‌ها و تفاوت‌هاي عفو و گذشت در هر دو حوزه به صورت تطبيقي بررسي شده است.
روش: روش اين پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است. در اين نوشتار ابتدا مباني نظري عفو و گذشت در روان‌شناسي مثبت و اخلاق اسلامي بررسي و مقايسه شده و سپس شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آن در ابعاد مختلف مورد تحليل وبررسي قرار گرفته و در نهايت جمع بندي و نتيجه‌گيري شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشانگر اثر بخشي معنادارِ عفو و گذشت بر کاهش ميزان خشم، افسردگي و مولفه‌هاي آن است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که عفو و گذشت مي‌تواند ابزار خنثي کردن هيجان‌هاي منفي و حتي تبديل کردن آن به هيجان‌هاي مثبت باشد. يافته‌ها حاکي از آن است که عفو و گذشت سبب سلامت روح و جسم مي‌شود.
نتيجه: عفو و گذشت هم در اخلاق اسلامي و هم روان‌شناسي مثبت، باعث ارتقاء سلامت رواني و اخلاقي فرد و اجتماع مي‌شود. اما تفاوت‌هايي هم دارند: از عمده تفاوت‌هاي روان‌شناسي مثبت با اخلاق اسلامي در نوع نگاه است؛ امتياز اخلاق اسلامي بيشتر در زمينه‌هاي نظري و الفاظ است، به شکلي که تمام زواياي عفو و گذشت مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما اين دقت و ظرافت در روان‌شناسي مثبت مشاهده نمي‌شود. نقطه قوت روان‌شناسي مثبت در بُعد عملي و اجرايي کردن بحث عفو و گذشت در جامعه و تدوين معيار‌ها و مقياس‌هاي سنجش بخشش است.
کليد واژه
عفو و گذشت، اخلاق اسلامي، روان‌شناسي مثبت، سليگمن.