جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 138

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

قدرت های معنوی از دیدگاه جنبش های معنوی نوظهور شرقی و عرفان اسلامی

نویسنده: محمد مهدی دیانی
استاد راهنما: محمد تقی فعالی -
استاد مشاور: مسعود آذربایجانی - محمدعلی رستمیان -
استاد داور: عبدالحسین خسروپناه - ابوالفضل کیا شمشکی - مجید یزدی - محمد مهدی گرجیان عربی -
مقطع: دکتری
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 29/06/1394
چکیده:

چکيده
دسته کثيري از جنبش‌هاي معنويت‌گراي نوپديد با تکيه ‌بر قدرت‌هاي معنوي صادره از سردمداران يا پيروان مکتبشان، اين‌گونه اعمال را نشانه اصالت و حقانيت مرام و مسلک خود دانسته‌اند. از سوي ديگر در عرفان اسلامي نيز اعتقاد بر اين است که سالک در مسير سير و سلوک به قدرت‌هايي که از آن تعبير به کرامت مي‌شود، دست مي‌يابد. اين رساله با هدف شناسايي و معرفي ديدگاه برتر در موضوع قدرت‌هاي معنوي، با روش توصيفي_ تحليلي، به استخراج، تشريح و تبيين ديدگاه‌هاي دو رويکرد مذکور پرداخته و از طريق مقايسه دو ديدگاه، مشابهت‌ها و تمايزهاي اين دو رويکرد را در سه حوزه مباني،روش‌ها و اهداف در موضوع قدرت‌هاي معنوي بيان نموده است. در اين پژوهش سعي شده است از ميان همه جنبش‌هاي نوپديد شرقي، سه نحله ساي بابا، اکنکار و فالون دافا که سه مصداق ويژه در موضوع قدرت‌هاي معنوي به شمار مي‌روند، در کانون توجه قرار گيرند و با ديدگاه عرفان اسلامي مقايسه شوند. از بررسي‌هاي انجام‌شده در اين پژوهش مشخص گرديد جنبش‌هاي معنوي نوپديد شرقي به لحاظ مباني، بر اعتقاد به خداي غيرشخصي، تناسخ، کارما، شريعت ستيزي، فقه ستيزي، استاد پرستي و قطب پرستي استوارند و به لحاظ روش دست‌يابي به قدرت‌هاي معنوي، بر رياضت‌هاي شخصي و سليقه‌اي که يا متخذ از اديان غير ابراهيمي و مکاتب الحادي است و يا برگرفته از تجارب شخصي بنيان‌گذاران اين جنبش‌هاست، تأکيد مي‌نمايند و از حيث هدف دست‌يابي به قدرت‌هاي معنوي؛ عمدتاً اهدافي همچون اثبات حقانيت جنبش، نيل به بدن بودائي در اين جهان مادي و اثبات جايگاه منحصر به ‌فرد بنيان‌گذاران اين جنبش‌ها را دنبال مي‌کنند که همه اين موارد، اهدافي اين جهاني، مادي و نفساني است. حال‌آن که عرفان اسلامي از حيث مباني بر توحيد وجودي، معاد محوري، شريعت محوري و استادمحوري استوار است و در روش دست‌يابي به قدرت‌هاي معنوي عارفان مسلمان، تنها بر مجاهدت‌ها و رياضت‌هاي متخذ از شرع تأکيد مي‌نمايند و به رابطه اين‌هماني ميان رياضت و شريعت قائل‌اند و بالاخره در عرفان اسلامي ازآن جا که هدف سير و سلوک تنها بندگي، شناخت حق و استغراق در مقام قرب الهي است؛ هر مقام و منزلتي ازجمله ولايت تکويني، صدور خوارق و قدرت‌هاي معنوي، براي سالک راستين، جنبه ابزاري و مقدمه‌اي دارد.
واژگان کليدي
قدرت‌هاي معنوي، کرامت، سحر، معجزه، ساي بابا، اکنکار، فالون دافا، عرفان اسلامي، جنبش‌هاي معنوي نوظهور شرقي.