جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 145

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و سارتر

نویسنده: علی عزتی شعار
استاد راهنما: ابوالفضل کیا شمشکی -
استاد مشاور:
استاد داور: اکبر میرسپاه -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 13/12/1390
چکیده:

چکيده
از آن جا که زندگي يکي از مسائلي است که هر انساني با آن سرو کار دارد لذا پرسش از معناي زندگي يکي از مهمترين دغدغه هاي هر انسان است خصوصاً در عصر حاضر که دوره تکنولوژي وپيشرفت علمي است وبا توجه به کاهش روابط انساني ومدرنيزه شدن کارها وروابط اين سئوال بيشتر به ذهن خطور مي کند , ونظريات گوناگوني در باره آن داده شده است .
مفسّر بزرگ قرآن , علّامه محمد حسين طباطبايي و فيلسوف فرانسوي , ژان پل سارتر از جمله کساني هستند که دو ديدگاه کاملاً متفاوت در باره معناي زندگي دارند . علّامه طباطبايي معتقد است که زندگي گران بها ترين چيزي است که هر انساني دارد چون بستري است براي رسيدن به هدف اصلي خلقت يعني تقرّب به خدا , لذا ايشان معتقد ند که اولاً خداوند متعال حکيم است وکار عبث از او سر نمي زند لذا خلقت وآفرينش جهان وبشر براساس حکمت وهدفي است , وهر انساني بايد در زندگي داراي هدفي باشد چون بدون هدف زندگي بي معنا است . به علاوه ايشان معتقدندکه تنها عاملي که به زندگي انسان معنا ومفهوم مي دهد ايمان به خدا است که لازمه آن دينداري است واينکه دين و خدا به زندگي معنا مي دهند.
برخلاف ديدگاه علّامه , سارتر خلقت جهان وانسان را بدون هدف وبي دليل مي داند واساساً معتقد است که انسان خود بايد به زندگي معنا ومفهوم ببخشد , وچون ايشان خداوند را قبول ندارد قايل است که انسان در زندگي محکوم به آزادي است واختيار تام دارد که زندگي را بسازد. وچون نمي داند که به کجا بايد برسد ومرگ را پايان کار مي داند زندگي را پوچ وبي معنا مي داند ودچار نوعي سردرگمي وتهوع در زندگي شده است .
در اين نوشتار برآنيم که نظرات علّامه وسارتر را در مورد تعريف زندگي , نسبت زندگي با اخلاق , وهمچنين نسبت آن با خدا ودين بررسي کنيم وهمچنين دلايل آن ها را براي مدعا هاي خود مورد بررسي قرار دهيم.
واژگان کليدي : معناي زندگي , علّامه طباطبايي , سارتر , خدا , دين