جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 171

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره وحی

نویسنده: سید محمدرضا سید دعوتی
استاد راهنما: محمدجواد اسکندرلو -
استاد مشاور: علی نصیری -
استاد داور: سید رضا مودب -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 16/12/1389
چکیده:

چکیده
واژگان کلیدی: حقانیت وحی، امکان وحی، استناد وحی، شبهات مستشرقان، تجربه نبوی.
وحی پایه شناخت کلام و دین خداست. اثبات وجود، حقانیت و سلامت وحی (که در کتاب شریف قرآن تجلی یافته) بزرگترین و ارزشمندترین خدمت برای دستیابی انسان به سعادت بوده و پرده از چهره فاخر، استوار و شکوهمند ادیان آسمانی بخصوص اسلام فرو خواهد افکند.
در این پایان¬نامه، مسأله حقانیت وحیانی بودن قرآن و سلامت آن از هرگونه تحریف، تغییر و ضعف و نقصی مورد تأکید و اثبات قرار گرفته و تقریباً به تمامی آراء خاورشناسان دربارة منبع و منشاء قرآن پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
پر واضح است که چنانچه منشأ الهی قرآن را نادیده بگیریم و آن را زاییده فکر بشر و پیامبران بدانیم از اتقان، کارآیی و محوری بودن این متن انسان ساز بنحو فزاینده¬ای کاسته و دست بشریت از هدایت مربی بزرگ عالم یعنی پروردگار جهانیان کوتاه خواهد شد.
از این رو در این پایان‌نامه پس از شرح وحی و استشراق و ابعاد آنها، به اثبات امکان و ضرورت وحی و سپس به دیدگاههای درست و نادرست خاورشناسان دربارة اسلام، پیامبر، وحی و قرآن پرداخته و هر یک را به تناسب، نقد و بررسی کرده‌ایم. تا شعاع انوار ادیان الهی و قرآن کریم پرتو افکنی کرده، دل‌ها و فکرها را روشنایی بخشد. در آخر نیز به مهمترین شبهه عصر دربارة قرآن یعنی «تجربه دینی» پرداخته و آن را نیز به نقد و بررسی نشسته‌ایم. و نکته آخر اینکه در این پایان¬نامه بیش از همه به نقد عقلانی آراء خاورشناسان پرداخته شده است چرا که پژوهشگر این تحقیق معتقد است ضعف مشترک دیدگاه همه خاورشناسان دربارة منشأ غیر الهی داشتن قرآن، ضعف برهانی است، که نگارنده سعی نموده این ضعف را بخوبی نمایان سازد.