جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 174

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی تفسیر آیات طلاق از منظر فریقین با رویکرد اخلاقی- اجتماعی

نویسنده: محسن علیجانی
استاد راهنما: احمد قدسی -
استاد مشاور: مجید حیدری فر - محمد بهشتی -
استاد داور: محمدجواد اسکندرلو - سید رضا مودب - محمد هدایتی - علیرضا ابراهیمی -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 19/08/1394
چکیده:

چکيده
مسائل اجتماعي هر کدام راه حل ويژه خود را دارند. طلاق نيز از اين قاعده بيرون نيست. پيامدهاي ناگوار عاطفي و اجتماعي طلاق براي همسران، و بحران‌هاي شديد روحي و رواني آن براي فرزندان بر کسي پوشيده نيست. برای برون رفت از اين مسأله اجتماعي، ديدگاه‌ها و راهکارهاي مختلفي به روي بشر گشوده شده است. برخي به دليل بروز اين پيامدها، طلاق را انکار نموده و راه آن را بطور کلي بسته‌اند. برخي نيز به بهانه رعايت حق آزادي همسران و به دليل کوچکترين ناسازگاري ميان آنان، راه طلاق را باز گذارده و به پيامدهاي پس از آن وقعي ننهاده‌اند. بعضي آن را اقدامي زشت و غير اخلاقي دانسته و پاره‌اي ديگر آن را حقي طبيعي و اقدامي حقوقي مي‌دانند.
اما واقعيت چيست؟ آيا طلاق اقدامي اخلاقي و ضرورتي اجتماعي بوده، و يا حرکتي غير اخلاقي و مخالف با مصلحت خانواده و جامعه است؟
تحقيق حاضر با رويکردي اخلاقي- اجتماعي به سراغ نمونه هايي از تفاسير شيعه و سنّي در تفسير آيات طلاق رفته و با روشي تطبيقي نگاه قرآن کريم را به اصل طلاق و شرايط اخلاقي-اجتماعي آن بيان نموده و با استفاده از نگاه تفسيري مفسران روشن مي‌نمايد که از ديدگاه قرآن کريم برخي از طلاق‌ها – چه در مرحله اجرا، چه در مرحله نگهداري عدّه، و چه در مرحله بعد از اجرا و عدّه- مطابق با ضوابط اخلاق اجتماعيو برخي از طلاق هابر خلاف ضوابط اخلاق اجتماعي بوده و مفسران فريقيننيز با وجود اختلاف نظر در شرايط و ضوابط فقهي طلاق، به لحاظ اخلاقي- اجتماعي اتفاق نظر داشته و ديدگاهي اختصاصي در تفسير آيات طلاقندارند. از اين رو مي‌توان گفت که دو گروه شيعه و سنّياز حالت فرقت و جدايي خارج گشته و به وحدت و همدلي رسيده‌اند.اين تحقيق روشن مي‌سازد که از نگاه قرآن کريم، طلاق صحيح و معتبر- در هر سه مرحله- يک شرط نظري و يک شرط عملي دارد. شرط عملي آن، رعايت تقواي الهي بوده (که در تمام مراحل طلاق نقش محوري را داشته)، و شرط نظري آن، معروف و شايسته بودن اعمال نزد عقل و شرع است.
همچنين در اين تحقيق با توجه به نگاه جامع قرآن کريم به فرايند طلاق، صحت اعجاز معنايي قرآن نيز تاييدمي شود.
کليد واژه ها
قرآن، طلاق، مفسران، اخلاقي-اجتماعي، معروف، عدّه، محلّل، عضل، شيردهي.
.