جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 178

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

ترجمه و تحقیق کتاب الرّده (نوشته محمد بن عمر واقدی متوفای 207)

نویسنده: علی پیری
استاد راهنما: محمد ابراهیمی ورکیانی -
استاد مشاور: ستار عودی -
استاد داور: ستار عودی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 24/12/1391
چکیده:

چکیده
هر چند از دیرباز بحث مرتدّ در جامعة اسلامی مطرح بوده و فقهاء مطالب زیادی در این باره فرموده‌اند اما همچنان ابهاماتی وجود دارد. و نگارنده بر این باور است که تمام کسانی که در قالب مرتدّ در زمان پیامبر(صلی‌الله علیه وآله) و خلفای اولیه به‌وجود آمدند، محارباتی بوده‌اند که احیاناً عنوان ارتداد هم به آنها صدق می‌کرده است، بنابراین سرکوب آنها نه جریمة ارتداد بوده بلکه به‌عنوان جریمة محاربه بوده است که در تمامی ملل با مخالفان حکومتی جز این عمل نمی‌شده است.
و از جمله موضوعات و پرسش‌هایی که در رابطه با ارتداد و حکمی که (حکم اعدام) برای آن بیان شده، عبارت است از اینکه، آیا مجازات مرتدّ، منافات با آزادی عقیده در اسلام ندارد؟ در این تحقیق به این پرسش نیز پاسخ داده شده است که اگر ارتداد او روی شبهه علمی نیست، بلکه روی شهوت عملی است، در صورتی که ارتداد او فطری باشد نه ملی، حدّ معهود دارد و معنای آزادی به اصل عدالت تحدید می‌شود و تنها مرجع تعیین حدود، عدالت خدای عادل است که ربوبیّت مطلق آن، قائم به قسط، مشهود عارفان، معقول حکیمان و منقول فقیهان و محدثان است.
ترجمة این کتاب (الردّه) نیز به‌خاطر کهن بودن آن و این‌که یکی از منابع تاریخ اسلام بوده، انتخاب شده است و همچنین نویسندة کتاب (محمد ابن عمر واقدی) به اعتراف اکثر مورّخین از دانشمندترین افراد در تاریخ اسلام است هر چند که از دوران جاهلیت چیزی نمی‌دانسته است.

واژگان کلیدی: ارتداد، آزادی عقیده، استتابه، محاربه، عدالت