جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 192

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تکبّر در اخلاق اجتماعی(نشانه شناسی، سبب شناسی و درمان)

نویسنده: مهدی خداداد
استاد راهنما: محمد بهشتی -
استاد مشاور: محمد هدایتی -
استاد داور: مجید یزدی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 03/02/1392
چکیده:

چکیده
از آنجا که خوی ناپسند تکبر در اخلاق اجتماعی جایگاه بسیار مهمی در آیات قرآن کریم و روایت های اهل بیت علیهم السلام دارد لذا لازم است که در این موضوع، تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.
امید است که یافته های تحقیق حاضر موجب کمک در پیشرفت تحقیقات علمی در حوزه مباحث اخلاقی گرددو همچنین سبب تعالی اخلاقی تمامی سالکین راه حق و حقیقت باشد.
نوشتار حاضر حول سه محور از مباحث مهم یکی از رذائل اخلاقی به نام تکبر در اخلاق اجتماعی گردآوری شده است که عبارتند از نشانه ها و اسباب و درمان تکبر در اخلاق اجتماعی و لذا مساله ی این تحقیق که عبارت است از تبیین نشانه ها و اسباب و درمان تکبر در اخلاق اجتماعی، هر کدام در فصلی جداگانه به طور تفصیل پاسخ داده شده است ، یعنی ابتدا نشانه و علامت های خوی ناپسند تکبر در رفتارهای اجتماعی در حد توان ذکر شده وبیان شده است که فرد متکبر دارای چه نوع خصوصیات و ویژگی هائی است.
بعد از بیان نشانه های رذیله ی تکبر در اخلاق اجتماعی، به شناخت اسباب تکبر پرداخته ایم و آن چه که موجب خود بزرگ بینی در اجتماع می شود مانند تحصیلات علمی و موقعیت اجتماعی و... ذکر شده است و در نهایت نیز راه های علاج و درمان تکبر ذکر شده است، از باب مثال تقویت باورهای دینی و خود شناسی از مهمترین راه های درمان هستند.
حاصل آ ن که این پایان نامه از یک مقدمه و پنج فصل و یک نتیجه گیری پایانی تشکیل شده است.
کلید واژه ها: تکبر، اخلاق اجتماعی، نشانه شناسی تکبر، سبب شناسی تکبر، درمان تکبر.