جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 203

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی آرامش روانی در قرآن و روانشناسی

نویسنده: مهرداد ویس کرمی
استاد راهنما: سید رضا مودب -
استاد مشاور:
استاد داور: سید اسحق حسینی کوهساری - محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) - مسعود آذربایجانی - محمد هدایتی -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 20/03/1393
چکیده:

چکیده
آرامش روانی،یکی از مصادیق آرامش به معنای عام آن است که در زندگی پر استرس امروز، اهمیت دوچندانی یافته است.از طرف دیگر، روانشناسی نوین،با نگاه تجربی به عالم و آدم،غیر از آرامش روانی،مصداق دیگری برای آرامش،نمی شناسد.این دیدگاه، با نگاه قرآنی به عالم و آدم،فاصله دارد.بنابراین،تحلیل دقیق آرامش روانی یک امر ضروری است.
رسالة کنونی،از نوع گردآوری کتابخانه ای و روش تحقیق میان رشته ای است و به بررسی تطبیقی آرامش روانی در قرآن و روانشناسی پرداخته است.
جهت فهم بهترآرامش روانی،سیر تاریخی مفهوم روان در روانشناسی جدید وتطبیق آن با روح و نفس در قرآن، مفاهیم متناظر در قرآن و روانشناسی، عوامل و موانع آرامش روانی در قرآن و روانشناسی و نتایج این مباحث در تحقیقات روانشناسی و قرآن بررسی گردید.
روانشناسی نوین،با غفلت از روح الهی،به روان اکتفا نموده و به جای مفهوم آرامش،تنها به آرامش روانی آن هم به صورت سلبی و در قالب اضطراب و استرس پرداخته است.اما قرآن کریم،به معرفی جامع مفهوم کلی آرامش،ارزشگذاری مصادیق آرامش و نیز مشخصات آرامش حقیقی پرداخته است.عوامل و موانع آرامش روانی نیز،در قرآن بسیار جامع تر لحاظ شده است. پیدایش افقی جدید در پی ریزی روانشناسی اسلامی،فهم بهتر برخی از مفاهیم بین رشته ای قرآن و روانشناسی و آسیب شناسی تحقیقات بین رشته ای،از جمله نتایج این تحقیق می باشد.
واژگان کلیدی: قرآن،روان،روح ،نفس،آرامش ،آرامش روانی، آرامش حقیقی ،بهداشت روانی،سلامت روانی، روانشناسی نوین،روانشناسی اسلامی