جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 224

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نظارت استصوابی شورای نگهبان و تأثیر آن در ثبات نظام

نویسنده: محمد علی محرمی
استاد راهنما: سیدمحمدرضا مرندی -
استاد مشاور: محمد جواد نوروزی فرانی -
استاد داور: محمد مهدی باباپور گل افشانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 08/11/1393
چکیده:

چکيده:
هدف از اين پايان نامه بررسي تاثير نظارت استصوابي در ثبات نظام جمهوري اسلامي ايران است. تحقيق حاضر به اين سوال مي پردازد که نقش نظارت استصوابي شوراي نگهبان در ثبات نظام چيست و چه آثاري در ثبات سياسي نظام دارد؟ .
بر اساس سوال فوق است که فرضيه ذيل شکل مي گيرد : شوراي نگهبان به دليل جلوگيري از ورود عناصر غير معتقد به درون نظام وتاييد نخبگان معتقد وشايسته ( با نظارت استصوابي ) مهمترين رکن ثباتسياسي در نطام جمهورياسلاميايران مي باشد. روش تحقيق در اين پايان‌نامه مبتني بر توصيف و تحليل محتوي است و در واقع تفسيرمتون ونصوص،ابزار پژوهشي اين پايان‌نامه مي‌باشد .‌
اين پايان نامه شامل مقدمه ، چهار بخش و يک نتيجه گيري بوده که در بخش اول به کليات و مفاهيم مرتبط با بحث ، و در بخش دوم به ماهيت نظارت بر انتخابات پرداخته شده ، و در بخش سوم عوامل ومولفه هاي موثر در ثبات يک نظام بررسي شده و دربخش آخر به بررسي نقش نظارت استصوابي در ثبات نظام مي پردازد. نتيجه تحقيق حاضر اشعار مي دارد که حکومتها چه ديني و چه غير ديني تنها با کارگزاران سالم وتوانا وملتزم به حکومت، کارآمدي ومقبوليت پيدا کرده و از ثبات سياسي برخوردار مي شوند و کارگزاران‌صالح تنها با گزينش دقيق و ضابطه مند شناخته مي شوند که اين گزينش دقيق در بالاترين مناصب کارگزاران نظام بر عهده شوراي نگهبان است که با تاييد صلاحيت افراد شايسته براي انتخابات صورت مي گيرد.
کليدوازه ها : نظارت ، نظارت استصوابي، شوراي نگهبان ، ثَبات ، ثَبات سياسي