جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 242

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

فقه و امنیت (بررسی مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به تطور و توسعه مفهوم امنیت)

نویسنده: محمد اسماعیل نباتیان
استاد راهنما: نجف لک زایی -
استاد مشاور: مصطفی ملکوتیان - محمد جواد نوروزی فرانی -
استاد داور: محمداسمعیل خدادادی تیرکلائی - شمس الله مریجی - محمد هادی فلاح زاده -
مقطع: دکتری
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 05/10/1392
چکیده:

چکيده رساله
امنيت نخستين نياز انسان و نخستين کارويژه حکومت‌هاست. در دوره معاصر با انحطاط امنيتی به ويژه در جهان اسلام مواجه هستيم. در حالي‌که دانش فقه در ميان علوم اسلامي، دانشی راهبردی است که به تنظيم حيات انسان در ابعاد مختلف با هدف نيل به قرب الهی مي‌پردازد. يکی از ظرفيت‌ها و نقش‌های پررنگ فقه در حيات انسان، تمهيد زمينه‌های تأمين امنيت انسان در دنيا و آخرت مي‌باشد.
حال، در خصوص رابطه فقه و امنيت اين سؤال مطرح است که مبانی فقهی امنيت در نظام اسلامی با عنايت به توسعه و تطوّر مفهوم امنيت چيست؟
برای تبيين صائب و علمی اين پرسش به يک الگوی نظری تلفيقی متشکل از نظريه علل اربعه (از فلسفه اسلامي) و مصالح خمسه (از فقه) دست يازيده‌ايم. براساس نظريه علل اربعه، هر پديده و امر حادثي، مانند امنيت، برای تحققش در خارج نيازمند چهار علتِ مادي، صوري، فاعلی و غايی است. براين اساس، مبانی فقهی امنيت در حوزه‌هاي: علت مادی (مواد و منابع)، علت صوري (سطوح و انواع)، علت فاعلي (کارگزاران) و علت غايی (هدف و مرجع) را در آثار مختلف فقهی مورد تتبّع قرارداده و با تمسک به نظريه دلالت‌ها (دلالت مطابقي، تضمّنی و التزامي) به استخراج و استنباط گزاره‌های فقهی از اين متون فقهی پرداختيم.
با عنايت به عدم پيشينه تحقيق برای اين پژوهش، رساله حاضر تحقيقی نو و جديد به شمار مي‌آيد و در واقع راهی برای رشد فقه امنيت و توليد در حوزه علوم اسلامی و مطالعات اسلامی امنيت محسوب مي‌شود.
کليد واژه‌ها: امنيت، فقه، فقه امنيت، مطالعات اسلامی امنيت، مصالح خمسه.