جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 247

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی اندیشه های معنوی سای بابا

نویسنده: احد صیامی
استاد راهنما: محمد تقی فعالی -
استاد مشاور: محمد هدایتی -
استاد داور: احمدحسین شریفی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 14/12/1390
چکیده:

چکیده
کلیدواژه: سای بابا، اندیشه های معنوی، آئین هندو، تناسخ، ذکر خدا، عشق.
درطی چند دهة اخیر موضوع عرفان و معنویت در غرب و به تبع آن در شرق نیز علاقمندان زیادی پیدا کرده که دلیل آن مشکلات زندگیهای ماشینی و پچیده ای است که در عصر حاضر انسان را گرفتار ساخته است. عرفان های نوظهور یک جریان معنوی است که در سالیان اخیر شتاب دو چندان داشته و در این میان مکاتب عرفانی شرقی و به خصوص عرفان های هندی رشد چشمگیری داشته است.
مکتب عرفانی «سای بابا» یکی از این مکاتب نوظهور هندی است که افراد زیادی را در سراسر جهان به سوی خود جلب کرده است. ایران اسلامی نیز از این مساله استثناء نبوده و آموزه های سای بابا توسط عده ای در داخل ترویج و گسترش داده میشود به همین دلیل پژوهش حاضر در صدد برآمد تا با پرداختن به نقد وبررسی ابعاد و زوایای اندیشه های معنوی سای بابا، موارد منحرف و مردود تعالیم او را آشکار سازد.
ساي بابا از نظر مباني فكري و اعتقادي كاملاً پاي بند به آئين هندو است. تناسخ و قانون كرمه كه از اصول اساسي آئين هندو است، مورد قبول وي مي‌باشد. در نوشته‌‌ها و سخنان خود از «ويشنو» و «شيوا» به كرّات نام مي‌برد. او در عين حال مدعي است كه يك دين جديد آورده است كه از اديان موجود بهتر و كامل تر است و ساير اديان در رتبة پايين‌تر از آن قرار دارند. اعتقاد به پيام او منافاتي با ساير اديان ندارد و او آمده است تا هندو، هندوي بهتر، مسلمان، مسلمان بهتر و مسيحي، مسيحي بهتري باشد. و با ايجاد تحوّل در افكار انسان‌ها جهان را اصلاح و پر از صلح و آرامش كند. از اصول مهم تعاليم معنوي ساي بابا ذكر خدا، عشق، توجه به عالم درون، اهميت تغذيه و موانع سير و سلوك را مي‌توان نام برد.
در رابطه با تعاليم و انديشه‌هاي معنوي ساي بابا به تفصيل و نيز تحليل و نقد آن، همچنين زندگي‌نامه علمي او كار مستقلي انجام نشده است تحقيق حاضر در نظر دارد امور سه گانه مزبور را تأمين كند. امور پيش گفته نوآوري‌هاي پژوهش پيش رو است.