جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 273

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تأثیر اعمال انسان در خیر و شرّ تکوینی

نویسنده: مصطفی ده باشی
استاد راهنما: مجتبی گودرزی -
استاد مشاور: بهروز محمدی منفرد -
استاد داور: عسکری سلیمانی امیری (عسکری) -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 04/07/1392
چکیده:

چكيده
با جستجو در آيات قرآن كريم به يك فرمول كلي بر مي‌خوريم كه بيانگر ارتباط بين ريزش بركات و نعمت‌ها با اعمال نيك و حوادث تلخ با رفتارهاي ناپسند انسان است. حوادث خير و شر مثل زلزله‌ها و طوفان‌ها و ... و نيز امنيت و رفاه و آسايش و ... داراي علتي است كه اعمال و رفتار انسان يك جزء از اين علت است.
در اين نوشتار سعي شده است كه با روش تبييني- تحليلي و با محوريت عقل و نقل، ميزان تأثيرگذاري اعمال در حوادث خير و شر تكويني توضيح داده شود كه بررسي اين مسأله در ميان نظرات متكلمين و حكماي اسلامي و نيز ع لماي اخلاق با مشرب‌هاي فكري متنوع مورد اهتمام واقع شده است. آگاهي از نحوه تأثير اعمال در خير و شر تكويني مي‌تواند در دو جهت ايجابي و سلبي كاربرد داشته باشد. جنبه ايجابي آن، حركت دادن بشر به سوي انجام كارهاي نيك به خاطر تمايل او به پاداش‌ها و تشويق‌ها و جنبه سلبي آن به لحاظ رويگرداني از كارهايي است كه مي‌تواند منشأ كيفر و عقاب شود.
اعمال و رفتاري كه با اختيار از انسان سر مي‌زند حلقه اي از زنجيره جهان هستي است كه تعامل آن با ساير پديده‌ها به صورت تأثير و تأثر برقرار است. تأثيرگذاري رفتار انسان در تكوين از باب عليت ناقصه و در حد اقتضا مي‌باشد. طبق آموزه‌هاي ديني، برخي از حوادث عالم، پاداش يا كيفر اعمالِ فردي و اجتماعي بشر است كه نحوه اين ارتباط خارج از دايره فهم ماست.
واژگان كليدي: خير و شر تكويني، عليت، پاداش و كيفر، اعمال انسان، تأثير و تأثر.