جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 281

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تأثیر روحیه جهادی بر اخلاق با تأکید بر سیرة شهدای روحانی دفاع مقدس

نویسنده: حسین عموئی
استاد راهنما: محمدجواد فلاح -
استاد مشاور:
استاد داور: اکبر میرسپاه - مهدی فدایی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 19/09/1396
چکیده:

چکیده
موضوع تحقیق پیرامون تأثیر روحیه جهادی بر اخلاق با تأکید برسیره اخلاقی شهدای روحانی است. موضوعی که اگر در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکلات اخلاقی کاسته شده و حل خواهد شد.
ما در این تحقیق برآنیم که فضایلی را که روحیه جهادی به دنبال دارد و همچنین رذایلی را که از بین می‌برد بررسی کرده و با الگوگیری از شهدای روحانی، آن را به جامعه تزریق کنیم. زیرا فرد دارای این روحیه دیگر مثل تجار و بازرگانان عمل نمی‌کند.
البته کارکرد این روحیه این است که اگر رعایت شود در ایجاد فضائل اخلاقی، همچنین زدودن رذایل اخلاقی نقش بسزایی دارد.
این تحقیق اهدافی را دنبال می کند که نقش مهمی در سبک زندگی افرادایفا می کند از جمله:
معرفی شهدای روحانی به‌عنوان الگوی مناسب در بحث سبک زندگی اسلامی؛ بررسی نقش روحیه جهادی درکسب فضائل و دوری از رذایل اخلاقی؛ تعمیق بخشی روحیه جهادی در بین آحاد جامعه به‌عنوان یک ابزار مهم در بحث پیشرفت جامعه.
روش این پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی است وساختار بحث به این شکل است که در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم به بیان عناصر و مؤلفه‌های روحیه می‌پردازیم.در فصل سوم، محور بحث، تأثیر روحیه جهادی بر ایجاد فضائل خواهد بود. و درنهایت در فصل چهارم،تأثیر روحیه جهادی به زدودن و از بین بردن رذایل اخلاقی بررسی کرده و نتیجه خواهیم گرفت که انسان با توجه به دارا بودن چنین روحیه‌ای، بسیاری از فضائل را کسب کرده و بسیاری از رذایل اخلاقی را نیز از خود دور می کند. و شهدای روحانی نیز همین گونه بوده اند؛ لذا می‌توانند الگوی بسیار خوبی برای جوانان و جامعه ما باشند.
واژگان کلیدی: اخلاق، سیره، جهاد، روحیه جهادی، شهدای روحانی، فضایل، رذایل