جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 307

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

آموزه های اخلاقی سوره مؤمنون با توجه به روایات به ویژه صحیفه سجادیه

نویسنده: زهرا محمدی
استاد راهنما: مجید حیدری فر -
استاد مشاور: سید حسین رکن الدینی -
استاد داور: محمد هادی منصوری -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 10/11/1396
چکیده:

چکیده
سهم اخلاق در پيشرفت زندگي مادّي و معنوي انسان امری مهم و انکارناپذير است. سوره مؤمنون یکی از سوره‌هایی است که در حوزه اخلاق آیات قابل توجهی دارد که می‌توان با بررسی وتحلیل این آیات اخلاقی و تتبع در روایات وادعیه صحیفه سجادیه پیام‌های تربیتی وآموزه‌های اخلاقی آن را در سه حوزه الاهی، فردی و اجتماعی بیان کرد و در هر حوزه با برشمردن آثار وپیامدهای حاصل از آن آموزه به ارائه راهکارهایی در جهت نیل به آن باید اخلاقی و گریز از نبایدهای آن پرداخت تا بتوانیم ان شاالله متخلق به صفات پسندیده اخلاقی در این سوره ازجمله خشوع، پاکدامنی، خشیت و وفای به عهد بشویم ومشکلات اخلاقی واجتماعی خود ازجمله استکبار، لغو و بیهودگی، دروغگویی و تمسخر را حل کنیم.
واژگان کلیدی
اخلاق، آموزه‌هاي اخلاقی، اخلاق الاهي، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، صحیفه سجادیه.