جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 315

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقش ازدواج و تشکیل خانواده در رشد اخلاق فردی

نویسنده: نسیم کرنوکر
استاد راهنما: محمدجواد فلاح -
استاد مشاور: مهدی فدایی -
استاد داور: سید حسین رکن الدینی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 30/01/1396
چکیده:

چکیده
ازدواج مرحله¬ی مهمی از تشکیل خانواده است که به عنوان یکی از مهم¬ترين اتفاقات زندگی، بخش عظیمی از حیات انسان را در بر دارد. این پژوهش به بررسی نقش ازدواج و تشکیل خانواده در رشد اخلاق فردی پرداخته است. چراکه؛ نوع تعامل و رفتار زوجین باهم و مجموعه عملکردها اعم از کنش و واکنش‌ها در زندگی خانوادگی نقش اساسی در تحکیم یا تضعیف نظام خانواده دارد؛ و این تضعیف یا تقویت نقش عمده‌ای در عملکرد اخلاقی انسان خواهد گذاشت که مسئله این پژوهش بررسی چنین نقشی است. جایگاه و اهمیت تشکیل خانواده به ویژه در مسئله اخلاق و تربیت بیانگر چنین نقشی است؛ اهمیتی که دین به ویژه آیات وروایات به مسئله تشکیل خانواده وازدواج می‌دهد در کنار ابعاد طبیعی و فطری، ارزش¬ شناختی، تربیتی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی از ویژگی و اهمیت خاص این نهاد مقدس پرده می‌افکند. از طرفی کارکردهای روان‌شناختی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ازدواج نیز رابطه معنا¬داری با رشد اخلاقی و به ویژه رشد اخلاق فردی دارد که در این تحقیق تبیین شده است؛ ابعاد اهمیت این مرحله از زندگی در تأثیر خانواده بر رشد، تعادل و شکوفایی افراد بر همه انسانها روشن است. این پژوهش ضمن بیان اهمیت و ضرورت ازدواج، فلسفه و حکمت وکارکردهای ازدواج؛ به شرح و تبیین کارکردهای اخلاقی ازدواج و همچنین بررسی صفات و رفتارهای اخلاقی مثل: مسؤولیت‌پذیری، تعهد، صبر، شکر، حیا، عفت وپاکدامنی، غیرت و... که به واسطه ازدواج در هریک از زوجین رشد و تعالی می‌یابد پرداخته است. روش این پژوهش، روش تبیین و تحلیل با تکیه بر متون دینی است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که ازدواج و تشکیل خانواده با ایجاد بستری مناسب جهت به فعلیت رسیدن برخی صفات و رفتارهای اخلاقی، در رشد اخلاق نقش عمده‌ای دارد. این نهاد ارزشمند با زمینه¬سازی و محک¬زدن ویژگی‌های روحی و اخلاقی و بالا بردن سعه وجودی و ارتقای صفت‌های درونی و توانمندی در رفتارهای اخلاقی¬ انسان را به سوی کمال فردی سوق می‌دهد؛ البته برای تحقق این رشد، هریک از زوجین باید از مهارت‌های دانشی، بینشی و عملی بهره جویند که توجه به این مهارت‌‌ها برای همگان ضروری است.
واژگان کلیدی
اخلاق ازدواج، تشکیل خانواده، رشداخلاقی، اخلاق فردی، اخلاق زوجین، کارکردهای ازدواج، تأثیرات ازدواج.