جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 317

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی اصول روش شناختی تولید نظریه علم دینی و تحلیل الگوی ارزیابی آن

نویسنده: سید حسین حسینی سروری
استاد راهنما: حمید رضا آیت اللهی -
استاد مشاور: عبدالحسین خسروپناه - رضا حاجی ابراهیم -
استاد داور: مجید کافی - ابوذر رجبی - سید ضیاء الدین میرمحمدی -
مقطع: دکتری
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 24/11/1396
چکیده:

چکیده رساله:
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي اصول روش‌‌شناختي توليد نظريه علم ديني است تا از سويي، به روش توليد نظريه علم ديني دست يافته و از سوي ديگر، روش ارزيابي آن را مورد تحليل قرار دهیم. بدين‌ترتيب امكان پي‌ريزي «الگوي طرح» به همراه «الگوي نقد» نظريه علم ديني را فراهم كرده‌‌ايم.
براين اساس، پس از بيان نكاتي مقدماتي در خصوص «كليات پژوهش»، نخست بر اصول روش توليد (الگوي طرح) و سپس روش ارزيابي (الگوي نقد) تاکید میشود.
تبيين مسأله تحقيق، اهداف، ضرورت و كاربردها، پيشينه، علت انتخاب موضوع، دلايل نو بودن مسأله، و نظم منطقي فصول، و تبيين پيش‌فرض‌ها، فرضيه‌هاي پژوهش و بحث اجمالی پيرامون ضرورت توليد علم ديني را در فصل «كليات پژوهش» پي خواهيم گرفت؛ و پس از تحليل اجمالي ويژگي‌هاي مطالعات روش‌‌شناختي و تحليل مفهومي نظريه، راه براي پاسخ به پرسش محوري تحقيق يعني ويژگي‌هاي روش‌‌شناختي تولید نظريه علم ديني در دو بُعد «درون ساختاري» و «برون ساختاري» فراخ مي‌گردد. سپس تحليل الگوي نقد نظريه علم ديني را از زاويه امتيازات و كاستي‌هاي يك نظريه نسبت به شاخصه‌هاي شكلي و كيفي در دو بُعد نقد درون ساختاري و نقد برون ساختاري دنبال خواهيم كرد و در نهايت به نسبت سنجي اجمالي الگوي نقد با ديدگاه‌هاي علم ديني مي‌پردازيم. نتیجه گیری و منابع پژوهش در پایان آمده است.
واژگان کلیدی؛
روش شناسی، علم دینی، نظریه، تحلیل، الگوی طرح، الگوی نقد، اصول روش شناختی