جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 323

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

مرجعیت علمی اهل بیت(علیهم السلام) نزد فرق مختلف اسلامی (از دیدگاه فخر رازی، ابن تیمیه، قاضی عبدالجبار معتزلی، شیخ مفید)

نویسنده: عباس خوشاوی نجف ابادی
استاد راهنما: علی اله بداشتی -
استاد مشاور: مهدی فرمانیان آرانی -
استاد داور: رضا حاجی ابراهیم -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 12/02/1389
چکیده:

چکیده:
مرجعیت علمی اهل بیت(ع) می¬تواند یکی از مهم¬ترین محورهای اتحاد تمامی فرق مسلمان باشد، زیرا همه آنها در این جهت مشترکات زیادی دارند.
در این پژوهش، مرجعیت علمی اهل بیت(ع) از دیدگاه «شیخ مفید»، «قاضی عبدالجبار معتزلی»، «فخر رازی» و «ابن تیمیه» مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه هدف اصلی این پژوهش است؛ رسیدن به نقاط مشترکی درباره مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در عصر خویش می باشد.
برای دست¬یابی به این مقصد لازم است ابتدا مشخص شود که «اهل بیت» رسول خدا(ص) از دیدگاه آنان چه کسانی هستند و چه جایگاهی در امت اسلامی دارند.
در این راستا دیدگاه این متکلمان درباره منشا علم اهل بیت(ع) و گستره علمی آنان بیان گردیده است و سپس احادیث نبوی و آیاتی که تثبیت¬کننده مرجعیت علمی اهل¬بیت(ع) و اعلمیت آنان بوده و توسط آنان نقل گردیده است، استقصاء شده است و در مرحله آخر نمونه¬های عینی ذکر شده در آثار آنان که بر مرجعیت علمی اهل بیت (ع) در عصر خویش و نزد خود آنان دلالت دارد و همچنین دیدگاه آنان درباره اعلمیت و افضلیت اهل بیت(ع) بیان گردید و در نتیجه هر چند این متکلمان در گستره مرجعیت اهل بیت(ع) با یکدیگر اختلاف دارند، به گونه ای که شیخ مفید چون تمامی صفات و مناصبی را که برای رسول خدا(ص) ثابت می داند به غیر از تلقی و ابلاغ وحی همه را برای اهل بیت آن حضرت ثابت می داند، در نتیجه گستره مرجعیت علمی اهل بیت(ع) را همانند گستره مرجعیت علمی رسول خدا (ص) دانسته و آنان را یگانه مرجع علمی عصر خودشان می داند و قاضی عبدالجبار معتزلی نیز با توجه به دیدگاه خود درباره اعلمیت و افضلیت امیرالمومنین(ع) بر جمیع اصحاب رسول خدا(ص) از جمله سه خلیفه اول مرجعیت علمی آنان را بسیار وسیع¬تر از آنها می¬داند و فخر رازی نیز دیدگاه مشابه قاضی عبدالجبار دارد، اما ابن تیمیه مرجعیت علمی آنان را همانند مرجعیت علمی علمای هم عصر خودشان و در بعضی موارد محدودتر می¬داند، اما همگی آنان در اصل ثبوت مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در عصر خویش و نزد خودشان اتفاق نظر دارند.
واژگان کليدي
مرجعیت علمی، اعلمیت، اهل بیت، امامت، شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، فخر رازی، ابن تیمیه.