جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 345

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقش معاد باوری بر تربیت اخلاقی از دیدگاه صحیفه سجادیه

نویسنده: مهدی رحیمی
استاد راهنما:
استاد مشاور: سید منذر حکیم -
استاد داور: نعمت الله صفری فروشانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 18/02/1393
چکیده:

چکیده:
معاد و زندگی پس از مرگ مهم¬ترین حادثه زندگی بشر و ناشناخته¬ترین وجه حیات است که تنها از منظر وحی می¬توان تصویری از آن پیدا کرد و آن را ارائه داد. از آنجا که تلقی انسان از غایت و فرجام شناسی خویش، معنا بخش تمام اعمال و فعالیت¬های زندگی اوست و نحوه آغاز و کیفیت اعمال او را هم معین می¬کند، اعتقاد به معاد می¬تواند تأثیر شگرفی در زندگی بشر و رویکردهای او با مسائل و حوادث پیش رو داشته باشد. بی¬تردید یکی از جنبه¬هایی که می¬توان از اعتقاد به معاد در پرورش و گسترش آن بهره برد، تربیت اخلاقی است به همین جهت این پژوهش به نقش معادباوری بر تربیت اخلاقی از دیدگاه صحیفه سجادیه پرداخته و در این راستا تنظیم گردیده است. در ابتدا کلیات بحث را مورد بررسی قرار داده است و سپس به معرفی صحیفه سجادیه و شرایط خاص امام سجاد علیه السلام اشاره دارد و به این نتیجه می¬رسد که این کتاب شریف از ابتدا مورد توجه بسیاری از بزرگان دین قرار داشته و دارای محتوای غنی معارف دینی است و در زمینه تربیت اخلاقی می¬توان بهرهای بسیاری از آن برد. در فصل دوم به تصویر مرگ و معاد از دیدگاه امام علیه السلام اشاره می¬کند و به این نتیجه می¬رسد که اعتقاد به معاد به عنوان یکی از اصول دین، مورد توجه حضرت قرار داشته و بسیاری از ویژگی¬های قیامت و معاد در ضمن دعاهای امام سجاد علیه السلام آمده است. در نهایت در فصل سوم و چهارم رویکردهای تربیتی و اخلاقی که مترتب بر معادباوری هستند را با توجه به دعاهای حضرت مورد بررسی قرار می¬دهد و به این نتیجه می¬رسد که معادباوری نقش مؤثری در ایجاد انگیزه برای کسب فضائل اخلاقی و زدودن رذائل اخلاقی ایفاء می¬کند و می¬توان از این باور به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی برای ایجاد و گسترش فضائل اخلاقی استفاده نمود.
واژگان کلیدی
معاد، معادباوری، تربیت اخلاقی، صحیفه سجادیه.