جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 353

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نهاد سازی و پویایی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

نویسنده: محسن فداکار لنگرودی
استاد راهنما: مصطفی ملکوتیان -
استاد مشاور: علی شیرخانی -
استاد داور: نجف لک زایی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 23/01/1391
چکیده:

چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش بوده است که از دیدگاه حضرت امام(ره)چه رابطه ای میان نهاد سازی وپویایی وبالندگی انقلاب وجود دارد؟
پایان نامه به این نتیجه دست یافت که از نظر امام خمینی (ره)بین ایجاد وتداوم نهادهای انقلابی وشکوفایی وبالندگی انقلاب اسلامی رابطه بسیار محکمی وجود دارد ،در عمل نیر تأیید شده است که با وجود این نهادها ،گامی مؤثر در تثبیت نظام اسلامی و پویایی (یعنی زنده ماندن و بروز بودن ) انقلاب برداشته شده است به عبارت دیگر،تأثیری که این نهادها در پویایی انقلاب وماندگاری آن داشته است با توجه به عملکرد وکارکرد این نهادها بررسی گردیده و نتایج عینی آن کارکردها بیان شده است .
در این پایان نامه باتوجه به حرکت حضرت امام (ره) برای شروع انقلاب وتداوم این حرکت وهمچنین برسی برخی از فرمایشات ایشان ، این مطب نیز به دست آمده که اندیشه سیاسی امام برچه اساسی استوار بوده است به این امر پرداخته شده است.
بدین ترتیب وظیفه این پژوهش که عبارت بود از بدست آوردن رابطه مستقیم میان وجود نهادهای انقلابی وپویایی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام (ره) ،تأییدمیگردد.

كلید واژه ها: نهادهای انقلابی، اندیشه امام، پویایی و بالندگی، انقلاب اسلامی