جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 36

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تحلیل رابطه احکام عبادی با اخلاق و تربیت در قرآن

نویسنده: مهدی خدابنده لو
استاد راهنما: محمدعلی مجد فقیهی -
استاد مشاور: محمد هدایتی -
استاد داور: سید رضا مودب -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 23/11/1396
چکیده:

چکیده
احکام عبادي(عبادات)، با مسائل اخلاقي و تربيتي پيوندي وثيق و دو سويه دارد. با اين همه، گروهي از متدينان و متعبدانِ به احکام عبادي، از اخلاق ديني و تربيت اسلامي تهي هستند و به عبادات ظاهري و قشري بسنده مي‌کنند که پيامدهاي ناگوار ديني و دنيايي گوناگوني براي فرد و اجتماع در پي دارد، از اين رو پژوهش درباره ريشه‌هاي اين مسئله ضروري است.
عنوان تحقيق پيش روي، «تحليل رابطه احكام عبادي با اخلاق و تربيت در قرآن» و روش پژوهش آن نقلي-وحياني، همچنين پردازش و تحليل داده‌ها به گونه توصيفي و تحليلي است.
بر اساس آموزه‌هاي قرآني، احکام‌ عبادي بر مسائل اخلاق اثر مي‌گذارد. ذكر و ياد خدا، رعايت تقواي الاهي و فروتني در برابر خدا از آثار احکام عبادي در تعميق و تقويت اخلاق الاهي است. همچنين طهارت و پاکسازي، صبر و شكيبائي و مديريت هواي نفس و تعديل شهوات از آثار احکام عبادي در تعميق و تقويت اخلاق فردي است. مساوات و فقرزدايي، پايبندي به عهد و پيمان و برخورداري از امنيت نيز، از آثار احکام عبادي در تعميق و تقويت اخلاق اجتماعي است.
بر پايه آيات قرآن كريم، اخلاق نيز اثرگذار بر احکام‌ عبادي و تأمين کننده اهداف مهم تشريع عبادات همچون فلاح و رستگاري و رسيدن به قرب الاهي و بهره‌مندي از درجات عالي بهشت است. فضائل اخلاقي نظير خشيت، خشوع، تزكيه و صبر در پذيرش احكام عبادي و عمل به آن‌ها مؤثر است، چنان‌كه رذائل اخلاقي مانند هواي نفس، تبهکاري و تكبر در سرباز زدن از اطاعت خدا و اجراي احكام عبادي اثر‌ دارد.
واژگان کلیدی
احكام عبادي، حکمت عبادات، اخلاق و تربيت، آثار اخلاقي احكام عبادي، آثار عبادي مسائل اخلاقي.