جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 363

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

چیستی اعتبار و کاربست نظریه در علم تاریخ؛ با رویکرد دینی

نویسنده: سید ضیاء الدین میرمحمدی
استاد راهنما: محسن خندان الویری -
استاد مشاور: علی نصیری - حسین آبادیان -
استاد داور: مجید کافی - علی بیات - جواد سلیمانی امیری -
مقطع: دکتری
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 15/04/1396
چکیده:

چکيده
چيستي، اعتبار و کاربست نظريه (نظريه برون تاريخي و نظريه درون تاريخي) در علم تاريخ با رويکرد ديني، از مساله‌هاي کليدي فلسفه علم تاريخ است. کاربردي کردن نظريه در مطالعات تاريخي، تحقق عيني تحليل تاريخي و تاريخ تحليلي مبتني بر يک نظريه ديني، ضرورت تحقيق را مضاعف مي‌کند. سوال اصلی تحقیق برچیستی،اعتباروکاربست نظریه‌های برون تاریخی ودرون تاریخی درعلم تاریخ متمرکز شده است. اين تحقيق، چيستي نظريه‌هاي برون تاريخي و درون تاريخي در مطالعات تاريخي را با ملاحظه هويت هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي تبيين کرده است.
چیستی نظریه های تاریخی به لحاظ هستی شناختی مبتنی برمفاهیم نظری،فرامشاهده ای بودن ،تابع پارادایم علمی وعینی گرایی قابل تحلیل است.چیستی این نظریه ها به لحاظ معرفت شناختی مبتنی بریک نظام منطقی،فرآیند های علی ،قانون علمی وتابع پارادایم علمی قابل تحلیل وتبیین است.اما چیستی این نظریه ها به لحاظ روش شناختی با ملاحظه نوع پارادایم های علمی ونوع استراتژی های تحقیق قابل تبیین است.اعتبار نظریه های برون تاریخی ودرون تاریخی با ملاحظه هستی شناختی ،معرفت شناختی وروش شناختی ،براساس معیارها ومتغیرهایی همچون سازه ها،مقیاس ها،پیوند های نظری وعملیاتی،آزمون پذیری ،کارآمدی ونوع استراتژی تحقیق این نظریه ها، قابل تحلیل می باشد.
کاربست های معرفت شناختی وروش شناختی نظریه های برون تاریخی ودرون تاریخی درمطالعات تاریخی ، توان تولید معرفت تاریخی ،تحلیل تاریخی ،انسان شناسی تاریخی ،هویت تاریخی ،نظریه وروش جدید تاریخی مضاف ومحض را دارند.براساس همان منطق حاکم درحوزه چیستی،اعتباروکاربست این نظریه ها درمطالعات تاریخی، می توان نظریه دینی درعلم تاریخ درابعاد فوق راتحلیل نمود.
روش‌شناسي حاکم بر تحقيق، سه فاز اساسي راطی کرده است. فاز اول؛ روش‌شناسي تحقيق مبتني بر استراتژي قياسي صورت گرفت. فاز دوم؛ روش‌شناسي تحقيق مبتني بر استراتژي استقرايي انجام گرفت. فاز سوم؛ روش‌شناسي تحقيق مبتني بر رجوع دوباره به استراتژي قياسي بود.
واژگان کليدي
نظريه برون تاريخي، نظريه درون تاريخي، چيستي نظريه تاريخي، اعتبار نظريه تاريخي، کاربست نظريه تاريخي، پارادایم‌های تحقیق،استراتژی‌های تحقیق و نظريه تاريخي ديني.