جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 388

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

آسیب شناسی انقلاب از منظر شهید بهشتی

نویسنده: روح الله جلالی اصل
استاد راهنما: یعقوب توکلی واسکس -
استاد مشاور: سیدمحمدرضا مرندی -
استاد داور: حمید احمدی حاجی کلائی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 31/04/1394
چکیده:

چکيده
انقلاب‌اسلامي ايران يک دستاورد بزرگ در راستاي آرمان‌خواهي‌ ملت مسلمان ايران مي‌باشد که با توجه به دشمني‌هاي آشکار و بي‌وقفه داخلي و خارجي، پاسداري و نگهباني از آن، پيچيده‌تر و مشکل‌تر از ايجادش به نظر مي‌رسد. راه حفاظت از يک چيز، شناخت آسيب‌هاي پيش‌روي آن است. شهيدآيت‌الله دکتربهشتي(ره) به عنوان يکي از رهبران اصلي و بسيار مؤثر انقلاب اسلامي، و شخصيتي نظريه‌پرداز که در ساختارسازي انقلاب‌اسلامي نقش پراهميتي را ايفا نموده است، مرجع مناسبي براي شناخت اين آسيب‌ها مي‌باشد. در اين تحقيق، شناخت آسيب‌هاي ثبات و تداوم انقلاب‌اسلامي، با توجه به آراي ايشان، بررسي گرديده و به تبع بيان اين آسيب‌ها، راه‌حل‌هاي مبارزه و پيش‌گيري از اين آسيب‌ها از قول وي بيان شده است؛ که مي‌تواند نقش مهمي در غفلت‌زدايي از ياران انقلاب داشته و چراغ راهي براي آنان در شناخت، نوع مواجهه و پيش‌گيري نسبت به آسيب‌هاي پيش‌روي انقلاب اسلامي باشد. نوع روش اتخاذ شده در اين تحقيق، بر اساس تحليل متن مبتني بر آراي شهيدبهشتي مي‌باشد و روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه‌اي بوده است. شهيد‌بهشتي، در رابطه با نظام فکري و رفتاري نخبگان و توده مردم نسبت به انقلاب‌اسلامي، آسيب‌هاي متعددي را در حوزه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و سياست خارجي برشمرده و به طورکلي معتقد است که آسيب‌هاي متوجه انقلاب دروني بوده و آسيب‌هاي بيروني در صورت مراقبت آسيب‌هاي دروني، اهميتي ندارند.
واژگان کليدي: آسيب شناسي، انقلاب‌اسلامي، جمهوري اسلامي، نخبگان، شهيدبهشتي