جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 391

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اصول کلی حاکم بر اقتصاد از منظر قرآن کریم

نویسنده: حجت روح اللهی
استاد راهنما: سعید فراهانی فرد -
استاد مشاور: مهدی ایزدی - مهدی صادقی شاهدانی -
استاد داور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) - مجید حیدری فر - بیژن پیروز - علی اصغر هادوی نیا -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 07/12/1393
چکیده:

چكيده
اين رساله، با عنوان «اصول کلّی حاکم بر اقتصاد از منظر قرآن کریم» در پنج فصل سامان يافته است و به تبيين و تحليل ديدگاه قرآن كريم در باره خطوط کلی اقتصادي دين اسلام در فرآیند تولید و توزیع و مصرف مي‌پردازد.
قرآن کریم، معجزه جاویدان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و بیان‌گر همه اموری است که به هدایت بشر در ساحت‌های گوناگون مربوط مي‌شود. عرصه‌های اقتصادی نيز از اين قاعده مستثنا نيست و اين كتاب الهی به تبيين اصول و کلیاتي در حوزه اقتصاد هم پرداخته است.
بر اين اساس، نگارنده با تأمل و انديشه دقيق در آيات قرآن كريم و تفاسير ارائه شده، به بيان پرسش‌هايي مانند «چيستي اصول اعتقادي حاكم بر اقتصاد» و «چيستي اصول حاكم بر توليد» و «چيستي اصول حاكم بر توزيع» و «چيستي اصول حاكم بر مصرف» پرداخته و در قالب تحقيقي علمي و بنيادي و با روش نقلي و وحیاني، در پی استنباط و استخراج اين آموزه‌هاي قرآني برآمده و پرسش‌هاي ياد شده را به روشني پاسخ داده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرآن کریم دربردارنده اندیشه‌های نظام‌مندي (مانند خداباوری، اعتقاد به عدالت، باورداشت معاد، ايمان به سنت‌هاي الهی و اعتقاد به رزّاقيت خداي رحمان) در قلمرو مسائل اقتصادی است كه بر کنش‌ها و رفتارهای اقتصادی، در سطح خرد و کلان، حاکم است،.
همچنين، از منظر قرآن، اصول ارزشمندي تولید و توجه به کیفیت و اولويت‌ها و منابع طبيعي، نيز اصول تعاون و تأمین معاش مردم و استقلال اقتصادی، بر عرصه تولید حاکمیت دارد.
قرآن مجيد در عرصه توزیع نيز، اصول ارزشي و اجرائي مختلفي را بيان مي‌كند، نظير اصل توجه به تأمین اجتماعی و انفاق‌های مستحب، اصل رسیدگی به محرومان و فقر زدایی و ايجاد فرصت‌هاي برابر در توزيع.
در حوزه مصرف نيز قرآن حكيم به بيان اصول ارزشی و اجرايي دقيقي مي‌پردازد، مانند شکر گزاری و قناعت در مصرف، پرهیز از تجمل‌گرايي و اسراف و تبذیر و ربا.
واژگان كليدي: اقتصاد در قرآن، اصول اعتقادی عرصه اقتصاد، اصول حاکم بر تولید، اصول حاکم بر توزیع، اصول حاکم بر مصرف.