جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 400

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

چالش های اخلاقی رویکرد فمینیستی به خانواده از دیدگاه اسلام

نویسنده: مهوش کهریزی
استاد راهنما: سید علی حسینی زاده ده آبادی -
استاد مشاور: حسین بستان (نجفی) -
استاد داور: سید حسین رکن الدینی - علی نقی فقیهی - قاسم احمدی - مهدی مهریزی -
مقطع: دکتری
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 04/10/1393
چکیده:

چکيده
بر اساس اينکه افق ديد اسلام و فمينيسم با هم تفاوت‌هاي بنيادين داشته و اين تفاوت‌هاي ژرف و عميق برگرفته از مباني آنها و نوع نگرش هر يک نسبت به جهان هستي، سرآغاز و سرانجام آن مي‌باشد؛ نوع نگرش آنان به مباحث اخلاق خانواده نيز با هم اختلاف اساسي دارد. آرمان‌هايفمينيسم بر ارزش‌هاي خود ساخته بشري و خواسته‌هاي اين دنيايي انسان بنا شده، و مباني و ارزش‌هاي اسلام بر دستورات الهي و امور ماوراء‌الطبيعي بنيانگذاري شده است؛ با توجه به اينکه فمينيسم در برنامه ريزي خود در امرِ خانواده، رويکردي اين جهاني دارد و شادمانه زيستن فردي را مبنا قرار داده است، باعث بروز چالش‌هاي عديده اخلاقي براي خانواده‌ها شده است. مسأله اصلي اين تحقيق که به روش توصيفي – تحليلي انجام گرفته،اين است که اين چالش‌ها کدام‌اند؟ با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير تحقيق مستقلي در زمينه چالش‌هاي اخلاقي فمينيسم در خانواده صورت نگرفته است؛ هدف اين تحقيق، ارائة تصويري روشن از چالش‌هاي اخلاقي فمينيسم در خانواده از ديدگاه اسلام است. تا خانواده‌ها، نسبت به عوامل ثبات و استحکام، و همچنين عوامل بي ثباتي خانواده شناخت بيشتري پيدا کنند.نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد، فمينيسم در زمينه روابط جنسي و عاطفي همسران، چالش‌هاي اخلاقي مانند: تغيير الگوهاي سنتي روابط همسران، آسيب‌هاي اخلاقي ناشي از شيوع روابط نامشروع جنسي، مواليد ناخواسته، رواج هم‌جنس‌گرايي، رواج طلاق آسان و...در زمينه نقش‌هاي جنسيتي و اشتغال زنان چالش‌هايي مانند: محروميت از اقتدار پدر، ايجاد شکل‌هاي نوين ستم جنسي، ايجاد روحيه تقابل بين همسران و.. . در توليد مثل و تربيت فرزندان، چالش‌هاي اخلاقي مانند: ترويج سقط جنين، کاهش رشد فضايل اخلاقي در مادر، از بين رفتن فضاي سالم براي تربيت کودک و...را براي خانواده‌ها ايجاد نموده است.کليد واژه‌ها: اسلام، فمينيسم، چالش اخلاقي، زن، خانواده