جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 407

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

جایگاه انسان در نظام هستی ازدیدگاه حکمت متعالیه

نویسنده: سودابه حاجی لو
استاد راهنما: غلامحسین گرامی -
استاد مشاور:
استاد داور: حسن پناهی آزاد -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 24/02/1394
چکیده:

چکیده
جایگاه انسان در نظام آفرینش از موضوعات مهم انسان شناسی است که پاسخ به آن می تواند روشنگر بسیاری از مسایل دیگر این حوزه باشد. این موضوع را با روش های متعدد-عقلی، شهودی، تجربی و دینی- می توان بررسی کرد. تحقیق حاضر تلاش می کند این مسأله را از دیدگاه حکمت متعالیه صدرایی بررسی کرده و پاسخ گوید.
باتوجه به این که درک پاسخ صدرالمتألهین به سؤال یاد شده نیازمند فهم مبانی آن است در ابتدا مهم ترین مبانی فلسفی بحث، مانند امکان شناخت انسان، اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری بررسی می شود.
بر اساس دیدگاه صدرایی، انسان دارای یک هویت و جایگاه وجودی اولیه و تکوینی است و یک جایگاه ثانویه ارادی و اختیاری . بنابراین در این تحقیق ابتدا جایگاه اولیه و تکوینی انسان از دیدگاه حکمت متعالیه بیان می شود و معلوم خواهد شد انسان، نقطه پایانی مراتب طبیعت و دارای جامعیت استعدادی است.و در ادامه به جایگاه ارادی انسان از دیدگاه حکمت متعالیه و نقش افعال اختیاری انسان در تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد و روشن می شود که انسان دارای رتبه وجودی واحدی نیست
در پایان نیز به جهت اهمیت انسان کامل، جایگاه انسان کامل را در نظام هستی از دیدگاه حکمت متعالیه می پردازیم.

کلید واژه ها: انسان،جایگاه تکوینی، جایگاه ارادی،انسان کامل، عوالم وجود،حکمت متعالیه