جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 418

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی نقش فرهنگی زنان در دوره صفویه و قاجاریه بر اساس سفرنامه های اروپایی (بررسی و نقد)

نویسنده: مرضیه سلیمانی
استاد راهنما: سیدعلیرضا واسعی -
استاد مشاور: محمدرضا بارانی -
استاد داور: حسن زندیه -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 22/03/1393
چکیده:

چکیده

سفرنامه نویسان اروپایی براساس نگاه بیرونی ‌در خصوص نقش فرهنگی زنان عصر صفویه و قاجاریه نقش‌هایی را متصور گشتند که گوناگون یا متفاوت با تاریخ سیاسی ایران است، لذا نقش‌های گوناگون زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و تطبیق این امور در دو عصر مذکور مهم می‌نماید. شناخت نقش زنان در پدیده‌ی مهم فرهنگ و تأثیرگذاری آنان در توسعه و انتقال فرهنگ در مطالعات اجتماعی قوت یافته‌ی حال حاضر می‌تواند راهگشا باشد.
زنان ایرانی که در عرصههای مختلف زندگی هم چون مردان می‌کوشیدند، در عرصه گسترش فرهنگ و آیین های اجتماعی و ماندگاری و انتقال آن‌ها نقشی به سزا داشته‌اند. این نقش‌ها در اجزای مختلف و مهم فرهنگی نظیر آداب و رسوم که در دو شاخه‌ی مجزای ملی و مذهبی قابل تفکیک است و بررسی مواردی نظیر حضور و نقش زنان در برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، سوگواری مردمی و مذهبی و روابط اجتماعی آنان می‌تواند بازگو کننده‌ی نقش بانوان ایرانی در انتقال و حفظ هویت ملی و مذهبی باشد. همچنین پژوهش در موارد برجسته‌ای نظیر علم، باور و هنرهای مختلفی که در این سرزمین مورد توجه زنان بوده، می‌تواند نقش فرهنگی زنان را در این عرصه‌های مهم بازگو می‌نماید.
پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای به ‌این نتیجه دست یافت که زنان دو عصر مذکور با توجه به رویکرد سفرنامه‌نویسان و شرایط اجتماعی یکسان نقش های مشابه و یکسانی را در اجزای گوناگون فرهنگی با گسترش بیشتر و اندکی تفاوت در زمینه‌ی علم در عصر قاجار ایفاء نمودند و موجب انسجام و گسترش هویت ملی و مذهبی گردیدند.
کلید واژه: سفرنامه‌های اروپایی، زنان، نقش فرهنگی، آداب و رسوم.