جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 423

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی گستره دانش تفسیری اهل بیت(ع) و نقد شبهات در این زمینه

نویسنده: سکینه اخوند
استاد راهنما: سید رضا مودب -
استاد مشاور: محمدعلی مجد فقیهی - احمد قدسی -
استاد داور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) - محمدعلی مهدوی راد - سید عباس حسینی سید کریمی - مهدی رستم نژاد -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 10/12/1391
چکیده:

چکیده:
خداوند قرآن كريم را به عنوان آخرين كتاب آسماني برای هدايت نسل‌ها و رسیدن به کمال وسعادت فرو فرستاده و برای رسیدن به این هدف، تبیین و تفسیر قرآن را از وظایف پیامبر اکرم برشمرده تا معارف آن برای همگان روشن سازد. رسول خدا نیز رسالت خود را در تبیین و تفسیر قرآن کریم به اهل بیت خویش واگذار نموده و ایشان را در معیت همه جانبه قرآن معرفی کرده است.
قرآن کریم شامل معارف ظاهری و باطنی است و گستره عظیمی را شامل می¬شود و طبق روایات، همه مراتب فهم آیات و آگاهی به رموز و اسرار وحی و معرفت و تفسیر کامل قران تنها در اختیار معصومین قرار داشته و در انحصار آنان می باشد و دیگران از معرفت ظاهری قرآن و مراتبی از معرفت باطنی برخوردار هستند.
این رساله با توجه به روایات تفسیری معصومین و بیان نمونه‌هایی در موضوعات و معارف مختلف قرآن، در صدد اثبات معرفت خاص ایشان به قرآن بوده، نشان می‌دهد که اهل بیت پیامبر به دلیل اتصال به وحی و دارا بودن علم لدنی،‌ تفاسیری که ارائه می¬دهند نیز به فراخور علم ایشان، از گستره وسیع و معارف والایی برخوردار است. هدف رساله اثبات دانش گسترده اهل بیت درباره معارف قرآن و دانش تفسیری اهل بیت است که دیگران راهی برای درک و فهم آن جز از طریق ایشان ندارند.
از ویژگی¬های دیگر این پژوهش، ارائه شواهد و نمونه¬های عینی در تمام مباحث مرتبط است که افزون بر تقویت مبانی نظری،‌ خواننده را با گستره واقعی دانش تفسیر امامان آشنا می¬سازد و در نهایت اثبات می‌شود گستره دانش تفسیری ایشان، شامل تفسیر کامل قرآن، تأویل متشابهات، ‌بیان بطون،‌ علم به مغیبات، مصادیق آیات و تبیین مجملات می¬باشد.
کلید واژه‌ها: تفسیر قرآن، ‌تأویل، بطن، علم معصوم، گستره دانش اهل بیت