جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 427

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

عوامل و آثار سعادت انسان از منظر قرآن

نویسنده: باقر ریاحی مهر
استاد راهنما: محمد فاکر -
استاد مشاور: عبدالله حاجی علی لالانی -
استاد داور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 10/11/1392
چکیده:

چکيده
سعادت ازدغدغه هاوآرمان هاي اصلي انساني است و از گرايش هاي فطري انسان سعادت طلبي و کمال جويي او مي باشد يعني همه ي انسان ها به طور فطري خواستار سعادت خود هستند.
به نظر نگارنده قرآن کريم عوامل رسيدن به آن را ارائه نموده که مشتمل بر عوامل اعتقادي، اخلاقي و رفتاري است و همچنين آثار و ثمرات زيادي بر آن مترتب نموده است.وموثرترين عاملي که قرآن کريم براي تأمين سعادت پيش بيني مي کند، ايمان و عمل صالح است که آثار متعددي بر آن مترتب است.
اين پژوهش با بهره گيري از روش نقلي و وحياني و استمداد از اسناد کتابخانه اي به صورت محيطي و محدود به گردآوري و تحليل و پردازش داده ها پرداخته و با جستاري در آيات مرتبط با موضوع، اين موضوع را تحليل و تبيين مي کند.
آن چه پيش رو داريد پژوهشي است با عنوان «عوامل و آثار سعادت انسان از منظرقرآن کريم» از جمله ي پژوهش هاي کاربردي در حوزه ي معارف قرآن است. در اين راستا تلاش شده که حقيقت سعادت، عوامل رسيدن به آن و آثاري که مترتب بر آن را از منظر قرآن کريم مورد بررسي قرار داده و با در نظر گرفتن اهداف، فريضه و سؤال اصلي پيش رفته تا جويندگان سعادت را از اين طريق به عوامل و آثار آن آشنا و با عمل به عوامل، جزء سعادتمندان واقعي قرار گيرند.
پژوهش حاضر از چهار فصل تشکيل يافته است:
فصل يکم، به کليات با عناويني همچون؛ بيان مسئله، پيشينه، اهداف، سؤال اصلي و… پرداخته و ابعاد مختلف پژوهش در اين فصل تشريع شده است.
فصل دوّم با عنوان سعادت حقيقي انسان از ديدگاه دانشمندان که مشتمل بر ديدگاه هاي دانشمندان غرب و دانشمندان اسلام مي باشد که هر يک به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند.
فصل سوّم؛ با عنوان عوامل سعادت انسان ازمنظر قرآن کريم، مطرح نموده، عوامل و راه هايي که به بهترين نحو، انسان را به سرمنزل سعادت و رستگاري رهنمون سازند:
و بالاخره در فصل پاياني (فصل چهارم) که با عنوان آثار سعادت انسان ازمنظر قرآن کريم، مطرح گرديده است.
واژگان کليدي: سعادت، سعادتمند،رستگاري، عوامل سعادت، آثار سعادت، قرآن کريم.