جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 432

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تأثیرات مدرنیته بر ارزش های اخلاقی در جامعه اسلامی ایران

نویسنده: داوود حیدری
استاد راهنما: احمد رهدار -
استاد مشاور: اکبر میرسپاه -
استاد داور: ابراهیم توبه یانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 20/11/1393
چکیده:

چكيده
مدرنیته تحول همه جانبه گرایشی، بینشی و رفتاری در سه حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد می¬باشد که در حدود چهار قرن پیش در مغرب زمین رخ داده است و دارای مبانی و غایات خاصی می¬باشد. يکى از وجوه تحول در مدرنيته، تحول در نظام ارزشى و زيباشناختى جامعه غرب است به طورى که آنچه امروزه به عنوان ارزش¬هاى اخلاقى نيک ازآن ياد مى¬شوددر بيشتر موارد با آنچه که در اخلاق دينى که مورد توجه اديان وانبياء وعالمان دينى بوده متفاوت شده است وبه سبب تفاوت درنوع نگاه به حيات دنيا نه تنها رويه جديدى در رفتارهاى اخلاقى انسان غربی ايجاد شده است، بلکه اساسا ارزش¬هاى حاکم بر زندگى او تغيير کرده است. به عنوان مثال اگر زمانى حسادت از صفات زشت انسانى بود، امروزه به عنوان يکى از عوامل تحرک انسان¬ها براى سامان دادن به حيات جمعى محسوب مى¬شود. بر این اساس مسئله مورد تحقیق این پژوهش، تأثیرات این تحول همه جانبه بر ارزش¬های اخلاقی به خصوص در جامعه اسلامی ایران است که به دنبال تبیین تغییرات ارزشی صورت گرفته توسط فرهنگ مادی مدرنیته می¬باشد که در نتیجه آن، با شناخت تغییرات صورت گرفته، تحلیل و درک درستی از وضعیت ارزشی جامعه به دست آید و نیز برنامه¬ریزی صحیح برای رفع آسیب های اخلاقی و رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه در اختیار برنامه¬ریزان فرهنگی قرار گیرد.
تأثيرات وبه تبع آن تغييرات ارزشى در اثر سبك زندگى غربى در يك فرايندى انجام می‌گيرد كه در مرحله اول از طريق بنيان نهادن نفس محوري به جاي حق محوري در سطح مباني و در مرحله دوم از طريق ايجاد ساختارها به عنوان زمينه سازتحقق ارزش هاي مادي ودر مرحله سوم موجب تغييرات ارزشي در سه حوزه فردي،خانوادگي واجتماعي وپديدار شدن سبك جديدي از زندگي در جامعه اسلامي ايران شده است. بدون شناخت عوامل تأثير گذار در اين فرآيند امكان هر گونه آسيب شناسى دقيق از وضعيت ارزشى جامعه وبه تبع، برنامه¬ريزى براى خروج از چالش¬هاى موجود ميسر نخواهد بود. با توجه به مطلب فوق تأثيرات مدرنيته كه نتيجه آن تغييرات ارزشى بوده است به صورت نظام¬مند مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: مدرنیته، ارزش¬های اخلاقی، جامعه اسلامی ایران، سکولاریزم،تغییر زیباشناسی، تغییر سبک زندگی، بحران هویت.