جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 453

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی احادیث تاریخی اصول کافی

نویسنده: رسول گودرزوند چگینی
استاد راهنما: نعمت الله صفری فروشانی -
استاد مشاور: محمد ابراهیمی ورکیانی -
استاد داور: علی بیات -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 20/08/1394
چکیده:

چکيده
شيخ کليني(م 329ق) در عصري مي‌زيسته که مدارس حديثي کوفه، بغداد، مدينه، قم و ري و... سبک‌هاي متفاوتي در به کارگيري و نقل روايات داشته‌اند.کليني که پرورش يافته مدرسه قم مي‌باشد در طول 20 سال اقدام به نگارش کتاب «الکافي» نموده و سفرهايي را به کوفه و بغداد داشته که باعث مطرح شدن کتاب او در مجامع علمي آن برهه از زمان شد. شيوه ها و روشهاي گزينش، چينش و پردازش احاديث توسط کليني از مهمترين نکاتي است که با بررسي احاديث اين کتاب به دست مي‌آيد. با دست يابي به اين شيوه ها مي‌توان به نگرش جريانات فکري اماميه در آن برهه از زمان پي برد.
تاريخ که عنصر مهمي در برداشت‌هاي ديني مي‌باشد در ميان روايات اصول کافي، حجم در خور توجهي را به خود اختصاص داده است. رويکرد کليني در ذکر اين دسته از روايات، کلامي-تاريخي مي‌باشد و بيشتر آنها در «کتاب الحجه» ذکر شده است. محتواي اين روايات غالبا با ديدگاه ساير علماي اماميه هم عصر او همخواني دارد. کليني بيشتر احاديث را از مشايخ قمي خود اخذ کرده ولي اسناد روايات، نشان از غلبه راويان کوفي بر ساير راويان از جهت تعداد روايت دارد. هرچند کليني وامدار مدرسه قم مي‌باشد ولي در کتاب کافي شاهد دست کشيدن مولف از خطوط قرمزي مانند غلو و فساد عقيده مي‌باشيم که در گذشته، معيارهاي مهمي براي ارزيابي روايات در نزد قمي ها بوده‌اند.
کليد واژه
کليني، اصول کافي، کتاب الحجه، احاديث تاريخي، مدرسه حديثي، تاريخ اهل بيت، مدرسه قم، غلو.