جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 456

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

سیره امام علی (ع) در برخورد با متخلفان اجتماعی و فرهنگی

نویسنده: حلیمه ریحانی
استاد راهنما: محمدرضا جباری -
استاد مشاور: محمدحسین دانشکیا -
استاد داور: محمد ابراهیمی ورکیانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 27/06/1393
چکیده:

چکيده
در هر جامعه‌اي براي رسيدن به اهداف مدنظر و هدايت جامعه به آن سمت، قوانيني وجود دارد که افراد ملزم به رعايت آن هستند و در صورت تخلف، با آنان مقابله مي‌شود. با توجه به مختار بودن انسان‌ها و تزاحم منافعشان، وجود ناهنجاري و تخلف در هر جامعه‌اي امري انکار ناپذير مي‌باشد که آسيبهاي اجتماعي در پي داشته مانع حرکت صحيح و سريع جامعه به سمت کمال جمعي مي‌شود. برخورد صحيح ومناسب با متخلفين اجتماعي از دغدغه‌هاي مسؤولين همه‌ي جوامع است. سيره‌ي اميرالمؤمنين(ع) به عنوان اولين امام معصوم(ع) که چند سالي حکومت را در دست داشتند و سيره‌ي آن‌ها برايمان حجت است، مي‌تواند در اين زمينه ما را ياري نمايد.
سؤال‌هايي در اين زمينه به ذهن انسان مي‌رسد، مانند اين که اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي اسلامي پس از پيامبر اکرم(ص) چگونه بود، آيا تأثيري در ميزان ارتکاب تخلفات در جامعه‌ي علوي داشت؟ چه تخلفاتي نوعا مبتلا به جامعه‌ي آن روز بود؟ حضرت با آن‌ها چه برخوردي داشتند؟ در اين پژوهش به دست آمد فضاي فرهنگي- اجتماعي جامعه مي‌تواند زمينه ساز ارتکاب تخلفات اجتماعي شود، و بررسي اوضاع فرهنگي اجتماعي جامعه‌ي زمان خلفا نشان داد ريشه‌ي برخي انحرافات در حکومت علوي، به آن زمان برمي‌گردد. در مورد نوع تخلفات اجتماعي زمان حکومت امام(ع)، آن‌ها را در4 عرصه‌ي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در دو بخش قانوني و اخلاقي بررسي کرديم که به دست آمد مرتکبين تخلفات اجتماعي و فرهنگي، غالبا عموم مردم و در قسمت اقتصادي و سياسي، مسؤولين وکارگزاران، بوده‌اند. در ميان همه‌ي تخلفات اجتماعي بررسي شده، سهم بسيار اندکي مربوط به زنان بوده است. قاطعيت، عدالت، عفو، مدارا، رعايت اصول اخلاقي و انساني، کاهش منزلت اجتماعي متخلف، پرهيز از پرده دري، نظارت، توجه نکردن به توهمات، درمان ريشه‌اي انحراف و توجه به حق عمومي از اصول حاکم بر برخورد با متخلفين اجتماعي است که از سيره‌ي علوي به دست آمد.
اين پايان نامه با روش تحقيق توصيفي- تحليلي نوشته شده و براي گردآوري داده‌ها از کتاب‌هاي تحقيقي و منابع و مدارک معتبر ديگر بهره برده شده است.
کليد واژه: تخلف اجتماعي، تخلف فرهنگي، تخلف اقتصادي، تخلف سياسي، سيره‌ي امام علي(ع)، اصول برخورد با متخلفين، کارگزاران