جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 470

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

جریان شناسی مطالعات قرآنی سده اخیر در ایران با تأکید بر جریان التقاط

نویسنده: صابر اکبری جدی
استاد راهنما: محمدعلی مهدوی راد -
استاد مشاور: ابراهیم کلانتری -
استاد داور: علی نصیری - محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) - سید رضا مودب - احمد قدسی -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 28/10/1392
چکیده:

چکیده
در سده أخیر، موج اصلاح‌گری و نواندیشی دینی با رویکرد بازگشت به قرآن، فصل جدیدی در مطالعات قرآنی و تفسیر قرآن کریم باز کرده است. آن‌چه این دوره را متمایز می‌کند ظهور رویکردهای نوین به تفسیر از قبیل: رویکرد علمی متأثر از پیشرفت علوم تجربی، رویکرد اجتماعی به‌ویژه با وجهه سوسیالیستی - مارکسیستی، رویکرد عقلی - فلسفی متأثر از جریان فلسفی غرب و رویکرد ناسیونالیستی است. در این میان جریان «التقاط» به‌ویژه در ایران تأثیر به‌سزایی در اندیشه دینی، تفسیر و مطالعات قرآنی داشته است. در این رساله با پایه‌گذاری ادبیات علمی در موضوع «جریان التقاط»، تعریف روشنی از «التقاط» عرضه شده؛ با اشاره به رخنه‌گاه‌های التقاط و تبیین منطق تفسیر قرآن، معیار قابل اعتمادی برای نوآوری روش‌مند در مطالعات تفسیری ارائه شده؛ آنگاه با تبیین بسترهای ظهور جریان‌ها‌ی مطالعات تفسیری معاصر و بررسی جریان‌ها‌ی اصلی تفسیر معاصر ایران و گونه‌شناسی التقاط، جریان اصلی التقاط در سه جریان: التقاط علمی ـ تجربی، التقاط انقلابی ـ مارکسیستی و التقاط فلسفی ـ لیبرالیستی دسته‌بندی شده و با الگوی ترکیبی خاص این رساله، به جریان‌شناسی دو جریان اول پرداخته شده‌است؛ با این هدف که با نقد و بررسی جریان التقاط و نسبت آن با نوآوری روش‌مند، از یک سو حربه اتهام التقاط را در برابر نوآوری روش‌مند، ناکارآمد و از سوی دیگر به روند شتاب‌آمیز مطالعات قرآنی و اشتیاق روز افزون به تفسیر قرآن، کمک کند تا محققان، قرآن‌پژوهان و مفسران جوان در دام «التقاط‌های نوین و نهان» نیفتند.
کلید واژه‌ها:
قرآن، تفسیر، مطالعات قرآنی، التقاط، جریان‌ها‌ی فکری، نواندیشی دینی، جریان‌ها‌ی تفسیری، جریان التقاط.