جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 471

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تبیین و تحلیل فلسفه آفرینش انسان در حکمت متعالیه

نویسنده: قادر امینی
استاد راهنما: غلامحسین گرامی -
استاد مشاور: ابراهیم نوئی -
استاد داور: حسن پناهی آزاد -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 28/08/1394
چکیده:

چکيده
انسان موجودي است که از بدو تولد در جستجوي کمال و سعادت است تا توانايي ها وظرفيت هايش را رشد و گسترش داده و به آرامش نهايي نائل آيد. در اين پايان نامه به مباني فلسفه آفرينش انسان پرداختيم که شامل چهار گفتار: حکمت الهي، اراده و اختيار الهي، نحوه فاعليت الهي و هدفمندي آفرينش مي باشد. با تبيين هر يک از اين مباني به هدف دار بودن افعال الهي خصوصاً در زمينه آفرينش جهان و انسان مي توان دست يافت.
صدر الدين هدف از فلسفه خلقت انسان را، استکمال و سلوک نفس عقل نظري و عملي مي داند. و معتقد است موجودات، در قوس صعود به سمت خدا (اوج كمال) در حرکتند. و در واقع حضرت حق خود را در آييه تجليات خود که کامل ترين آن انسان کامل است، نمايان مي سازد.
با اين اوصاف، انسان کامل، علت ايجاد و بقاي عالم و انسان، از ازل تا ابد و دنيا و آخرت است.
خلقت و آفرينش نوع انسان چهار دليل قرآني دارد که مطابق با ديدگاه حکمت متعاليه است و عبارتند از عبادت، آزمايش، رحمت و قرب. هدف از خلقت جهان و بعثت پيامبران ،عبادت خدا است و حکمت پروردگار اقتضاء مي کند که انسانها دچار آزمايش الهي شوند تا آنانکه مشمول رحمت اند شناخته شوند و در نهايت به قرب الهي نائل آيند.
واژگان کليدي: انسان، انسان کامل، خلقت، هدف، حکمت متعاليه