جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 493

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اخلاق تبلیغ دین در سیره و سخن امام صادق (ع)

نویسنده: کبری هواسی
استاد راهنما: مهدیه السادات مستقیمی (خانم) -
استاد مشاور: اکبر میرسپاه -
استاد داور: محمدجواد فلاح -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 04/09/1394
چکیده:

چکیده
در این پژوهش به تبیین تصویر اخلاق تبلیغ دین در سیره و سخن امام صادق  با رویکرد تحلیلی و توصیفی پرداخته شده است. بدین منظور کلیاتی مشتمل بر جایگاه و اهمیت بحث و بررسی مفاهیم پایه ارائه شده و آنگاه به بیان مبانی بحث نظیر خداشناسی،راهنما شناسی،جهان شناسی،انسان شناسی و معادشناسی پرداخته شده و پس از آن اصول اخلاقی مرتبط با تبلیغ نظیر اصل تکریم،اصل تناسب،اصل اعتدال،سعه صدر و مدارا،اصل تغافل،رحمت و محبت، شجاعت،امانت داری،و...را با استناد به روایات ناظر به سخن و سیره امام صادق  مطرح گردیده است و هویت اخلاقی روش‌ها و شیوه‌های تبلیغی مختلف امام صادق  نظیر روش مناظره،جدال احسن،موعظه حسنه،تشویق و تنبیه،تمثیل و تشبیه،احتجاج،دعوت با عمل و... از دیگر مباحثی است که در این پایان‌نامه مورد بررسی اخلاقی قرار گرفته است.
و در آخرین فصل پایان‌نامه برخورد‌های تبلیغی و ارشادی امام صادق  با موافقان و مخالفان و اقشار مختلف اجتماعی و فرهنگی،نظیر حاکمان ستمگر،صحابه و شاگردان،خویشاوندان،غلامان و زیردستان،زنان و فرزندان، و...نیزبه منظور نشان دادن برجستگی های اخلاق تبلیغ ایشان با ذکر نمونه هایی مورد توجه قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: اخلاق، تبلیغ، سیره، دین،امام صادق ، روش،مبانی،اصول