جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 5

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

پوشش بانوان و اخلاق حرفه ایی

نویسنده: طیبه قائمی بافقی
استاد راهنما: محمدجواد فلاح -
استاد مشاور: مونس سیاح -
استاد داور: علی تاج بخش -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 23/07/1396
چکیده:

چکیده
به دنبال دغدغه¬مندی اندیشمندان اسلامی در مورد پوشش بانوان و با توجه به این که پوشش بانوان به عنوان یک رفتار یا عادت مطرح است. لذا بررسی اخلاقی پوشش بانوان موضوعی معتنابه می‌باشد و از طرفی این موضوع دارای تأثیرگذاری در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی است که متناظر آنها قلمروی پوشش شایسته، قابل توجه می‌باشد و از آنجا که گسترده‌ترین تأثیرگذاری بعد اجتماعی است و امروزه حضور اجتماعی و حرفه‌ای بانوان بسیار پررنگ می‌باشد. لذا در این مجال پوشش بانوان را از منظر اخلاق حرفه‌ای به روش کتابخانه¬ای مورد بررسی قرار دادیم و در برخی موارد که با نبود نظر مراجع مواجه شدیم از دفاتر مراجع عظام تقلید استفتاء نمودیم و در مسیر پژوهش برای تبیین بیشتر مسئله مبانی¬الهیاتی، هستی¬شناسی، انسان¬شناسی و ارزش شناسی آن را مورد تدقیق قرار¬داده و اصول اخلاقی مربوطه را استحصاء نموده و کدهای اخلاقی را باتوجه به آنها ارائه نمودیم. همچنین کدهای پوشش به منظور حضور حرفه ای بانوان در شغلهای مختلف ارائه گردید که بانوان با ملاحظه و عملی کردن آنها در محل کار خود با چالش و آسیب روبرو نشوند. در نهایت چالش پوشش در برخی حرفه¬ها که چالش برانگیزتر، دارای موقعیت خاص و گستردگی بیشتر بودند را مورد توجه قرار دادیم و با رصد علت و ریشه چالش¬ها راهکار برون رفت از آنها را پیشنهاد کردیم و در مجموع پوشش را توصیه¬ای راقی و راهگشا دانستیم که حافظ فضایل اخلاقی بانوان و زمینه ساز پیشرفت حرفه¬ای و کارآمدی حداکثری بانوان می¬باشد.
واژگان کلیدی
پوشش، حجاب، اخلاق حرفه‌ای، اشتغال زنان، کدهای اخلاقی، چالش‌های اخلاقی.