جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 509

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

مواضع و موانع فکری (سیاسی _ فرهنگی)حکومت امام علی (ع) بر پایه نهج البلاغه

نویسنده: زهرا رستمی
استاد راهنما: سید ضیاء الدین میرمحمدی -
استاد مشاور: محمد نصیری -
استاد داور: محمد الله اکبری بنده قرائی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 13/12/1394
چکیده:

چکيده
پس از رحلت پيامبر(ص) نظام سياسي تازه تاسيس اسلام با چالشهايي چند مواجه شد و مباني نظري سيره نبوي در تبيين حكومت اسلامي را به مسيري ديگركشاند و سر آغازتغييرات فکري سياسي و فرهنگي جديدي درحكومت اسلامي گرديد. سرانجام اين چالشها، شرايط و اوضاع جوامع اسلامي را به گونه‌اي ترسيم كرد كه جهان اسلام با دو شكل از حكومت، يكي بر پايه سيره نبوي و ادله قرآني و ديگري باملاحظه عرف و مقتضيات زمانه، به دو نظريه امامت و خلافت انجاميد؛ مساله‌اي كه به ارائه دو ديدگاه اهل سنت و تشيع انجاميد.
نظريه خلافت بر اساس برداشت و تفسيري که از دعوت و حکومت نبوي داشت، بويژه در دوره خليفه سوم به گونه‌اي سير کرد که در اواخر نيمه اول قرن اول هجري که خليفه چهارم عهده دار خلافت ظاهري شد مشکلاتي چند دامنگير مسلمانان و جامعه مسلمين شده بود.
مواضع فکري سياسي و فرهنگي امام علي(ع) در اين دوره و نيز موانع موجود پيش روي اين حاکميت و حکومت آن حضرت بر اساس نهج البلاغه و فرمايشات ايشان در اين زمينه، در واقع تبيين چالشها و مشکلات از يک سو و راه برون رفت از آنها از سوي ديگر مي‌تواند باشد.از طرفي تکيه بر نهج البلاغه به عنوان مهمترين سند و کارنامه به جا مانده ناظر به مسايل آن دوره اهميت اين پژوهش را بيشتر مي‌نماياند.بدون ترديد تبيين صحيح موانع و مواضع امام علي(ع) در جايگاه الگوي قابل قبول بسياري از مسلمانان مي‌تواند در جهت وحدت و همدلي جهان اسلام نيز سودمند افتد.
واژگان كليدي
مواضع فکري امام علي(ع)، موانع فکري امام علي(ع)، حکومت امام علي(ع).