جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 51

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: ترکیه

نویسنده: محمد قربانی گلشن اباد
استاد راهنما: منوچهر محمدی -
استاد مشاور: محمد رضا دهشیری - محمدباقر خرمشاد -
استاد داور: یعقوب توکلی واسکس - سید محمد حسینی - مجتبی عبدخدایی -
مقطع: دکتری
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 30/06/1396
چکیده:

چکیده
جمهوری اسلامی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه‌های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزه‌های مقدس و متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (عليهم السلام) بوده و می‌تواند دیپلماسی فرهنگی فعال‌تری از خود نشان دهد. در این راستا ترکیه، کشور مسلمانی که از کشورهای هدف دیپلماسی فرهنگی ایران بوده، می‌تواند به عنوان «مطالعه موردی»، مورد توجه واقع شده و مدلی برای تعمیم و تسری به سایر کشورها قرار گیرد.
سوال اصلی تحقیق حاضر عبارتست از اینکه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مولفه‌هایی بوده و کدامیک از مولفه‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ و چگونه این موارد را در ترکیه به مثابه مطالعه موردی، مشاهده کرده و آن را بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک کلیت واحد تعمیم و یا کاربست داد؟
مهمترین مفروض رساله نیز این است که مولفه‌های ارزشی ـ بینشی، مهمترین دسته از مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی است که البته جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با سایر مولفه‌ها، در این حوزه موفقتر عمل کرده است.
روش پژوهش، به صورت توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده که ضمن مصاحبه با نخبگان و صاحبنظران، از تحقیقات گسترده کتابخانه ای، اسنادی والبته الگوی پژوهشی «روش مطالعه موردی»، نیز بهره برده است.
نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مولفه‌های ارزشی ـ بینشی، بیشترین درجه اهمیت را از نظر صاحبنظران و در مقایسه با سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی (1395) و هم در شرایط آتی(1404) خواهیم داشت.
واژگان کلیدی
دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه.