جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 511

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی مناسبات پیامبر اکرم (ص) با رؤسای قبایل

نویسنده: نرگس مسیبی ساری
استاد راهنما: حسین حسینیان مقدم -
استاد مشاور: منصور داداش نژاد -
استاد داور: سید محمود سامانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 12/03/1394
چکیده:

چكيده
ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان و پيدايش دين جديد در آنجا و ايجاد حکومت و اداره و ايجاد جامعه مدني در ميان مردماني که با تمدن فاصله بسيار زيادي داشتند همواره مورد توجه انديشمندان و محققين بوده است. حکومت اسلامي، به سبب پديدار شدن جلوه¬ها و نمود¬هاي فرهنگي و سياسي و حتي اقتصادي فراوان به خوبي درخشيد در اين راستا نحوه روابط پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله) -بعنوان حاکم جامعه نوظهور اسلامي با احکام و شرايطي خاص و جديد- با حکام مناطق مختلف و يا روسا وشيوخ قبايل متعدد ومتنوع حجاز و خارج از آن، با فرهنگ ها وعقايد وروحيات متفاوت، بسيار شايان توجه است. روابطي که در دراز مدت ابتدا، سبب به رسميت شناختن مسلمانان و جلب حمايت قبايل مختلف، سپس حفظ تماميت ارضي وتقويت مرزهاي حکومت اسلامي وپس از آن توسعه وگسترش آن در ديگر مناطق جغرافيايي شدند. البته اين مناسبات حسب مورد گاه نتايج هم گرايانه ومثبت وگاه واگرايانه و منفي داشته است که منجر به جنگ¬هايي نيز شده است.
از ديرباز اين سوال مطرح بوده است که آيا مناسبات پيامبر (صلي الله عليه و آله) در يک قالب کلي و با اصول ثابت ومشخص قابل احصاء هست يا خير؟
رساله حاضر با عنوان «مناسبات پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) با رؤساي قبايل» سعي برآن دارد اين دغدغه را با اين فرضيه که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله ) با بزرگان قبايل مختلف روابط ديپلماتيک مؤثر و پايدار سياسي، اجتماعي و فرهنگي و... داشته¬اند، مورد بحث و واکاوي قراردهد. براي نيل به اين هدف نياز بود اين مناسبات با دقت بيشتري مورد واکاوي قرارگيرد تا سازوکارهاي آن، سياق و انسجام بهتري براي سوالهاي جامعه امروز و ¬انديش ورزان پيدا نمايد. از مهمترين اين سازکار¬ها ميتوان به، روابط حضرت با قبايل مکي و مدني و قبايل يهود اشاره داشت. اين امرباروش توصيفي تحقيقي و با استفاده از منابع اصيل و دست اول کتابخانه‌اي پي گرفته شده است
واژگان کليدي
مناسبات، پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله)، رؤسا، قبايل