جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 527

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بصیرت و نقش آن در پیروی از امام از منظر قرآن و حدیث

نویسنده: محمد هادی منصوری
استاد راهنما: عبدالکریم بهجت پور -
استاد مشاور: مهدی رستم نژاد -
استاد داور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) - حسین علوی مهر - مجید حیدری فر -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 19/02/1395
چکیده:

چکيده
موضوع رساله، «بصيرت و نقش آن در پيروي از امام» است. «امام» در فرهنگ ديني به انسان کاملي گفته مي شود که از سوي خدا مأموريت هدايت و راهبري جامعه انسان را بر عهده دارد. اين مأموريت بدون تشکيل حکومت، به صورت کامل، شدني نيست. از مطالعه تاريخ جوامع انساني دانسته مي¬شود بسياري از امامان که در بين مردم ظهور کردند، به دلائلي يا حکومت تشکيل ندادند و توفيق تداوم حضور اجتماعي ديـن به کمال نرسيـد و يا اگر تشکيل دادنـد، انتظارات آن¬گونه که بايد، محقق نشد و پيشرفت به شکل درستي صورت نپذيرفت. اين مهم، معلولِ نبود «بصيرت مردم» در پيروي از امام بوده است. حقيقت بصيرت از دو عنصر اساسي تشکيل يافته است: الف. شناخت همراه با باور قلبي ب. تيز بيني و عميق نگري.
پژوهش حاضر با بهره گيري از روش نقلي و وحياني و استمداد از اسناد کتابخانه اي به گردآوري، تحليل و پردازش داده‌ها پرداخته و نظريه «کارآمدي بصيرت در پيروي از امام» را به طور مستدل و فراگير اثبات نموده است. با جستاري در منابع تفسيري و روايي و گزاره‌هاي تاريخي، روشن مي شود که پيدايي بصيرت، داراي فرايند ويژه اي است که از «گوش دادن به حقايق» شروع شده و با «تفکر در شنيده ها»، «تيز بيني و عميق نگري»، «عبرت گرفتن» و « در جاده روشن گام نهادن» به سرانجام مي رسد.
بحث از «نقش بصيرت در پيروي از امام» بر پايه توحيد الاهي و پذيرش حاکميت الاهي و حاکميت امام، معنا پذير است.
پيروي از امام در دو قلمرو «نظر و عمل» تجلي مي يابد و داراي شاخه¬هايي است و بصيرت در هر شاخه نقش دارد. همچنين «نقش آفريني بصيرت» گاهي در همة شاخه¬ها مشترک است و گاهي ويژة يکي از آنهاست. بر اين اساس مشترکات نقش آفريني بصيرت در پيروي از امام عبارت است از: "نقش بصيرت در گزينش و مقبوليت امام، هماهنگي با امام، ظرفيت افزايي در تشخيص و پذيرش حق و وظيفه." نقش آفريني بصيرت ويژه هر يک از شاخه‌ها عبارت است از:
- نقش بصيرت در پيروي از امام در هدايت‌هاي فرهنگي مانند: باورداشت کارآمدی امام در عرصه¬های فرهنگي، شناخت فتنه¬های فرهنگی و رويارويی با آن، مقابله با شبهه افکنی دگر انديشان.
- نقش بصيرت در پيروي از امام در راهبري‌هاي سياسي مانند: باورداشت کارآمدی امام در رهبری سياسی، شناخت فتنه های سياسی و رويارويي با آن از طريق شناخت ترفندهای سياسی و ... .
- نقش بصيرت در پيروي از امام در رهنمودهاي نظامي ـ امنيتي مانند: باورداشت کارآمدی امام در عرصه نظامی ـ امنيتی، شناخت فتنه¬های نظامی ـ امنيتی و رويارويی با آن از طريق تشخيص صحيح جبهة حق، لبيک هوشمندانه به فراخوان نظامي امام و... .
همچنين نبود بصيرت در جامعه اسلامي، پيامدهاي شومي در عرصه‌هاي ياد شده دارد. پيامدهاي بي‌بصيرتي در عرصه فرهنگي مانند: تضعيف عناصر ريشه اي و شاخه ای فرهنگ، پذيرش آموزه‌هاي باطل، دگرگون شدن ارزش‌ها و انحطاط فرهنگي. پيامدهاي بي‌بصيرتي در عرصه سياسي مانند: تهي گشتن از هويت اسلامي، نشناختن طراحان و کارگزاران فتنه سياسي، ولايت ستيزي و حضور در جبهه باطل، اقدام به دوستی با دشمن، تفرقه و... . پيامدهاي بي‌بصيرتي در عرصه نظامي ـ امنيتي مانند: تشخيص ندادن جبهه حق و بيعت شکني، سستي در امر جهاد، افشاي اسرار نظامي ـ امنيتي و تباه کردن نقشه و طرح‌هاي امام و ... .
واژگان كليدي
فرايند بصيرت، پيروي از امام در راهبري‌هاي سياسي، پيروي در هدايت‌هاي فرهنگي، پيروي در رهنمودهاي نظامي ـ امنيتي.