جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 535

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

فرصت ها، چالش ها و استراتژی های فرهنگی ائمه علیهم السلام تا پایان امویان

نویسنده: نگار مهرجو
استاد راهنما: سیدحسین فلاح زاده -
استاد مشاور:
استاد داور: سید محمود سامانی - محمد نصیری -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 27/03/1395
چکیده:

چکيده:
فرصتها، چالشها و استراتژي‌هاي فرهنگي ائمه تا پايان امويان، عنوان اين پايان نامه مي‌باشد. سؤال اصلي اين پژوهش چنين است: امامان از زمان پيدايش تا پايان دوره امويان با چه فرصتها و چالش‌هايي در حوزه فرهنگي روبرو بودند و به تبع آن چه استراتژي‌هايي را اتخاذ کردند؟
در پاسخ به سؤال اصلي و سؤالات فرعي فصول چندي طراحي شد.در کليات و مفاهيم علاوه بر طرح تفصيلي، تعاريفي چون فرهنگ، چالش، استراتژي و فرصت آمده است.
در بازه زماني خلفاي ثلاثه، چالش‌هايي چون پيامدهاي فرهنگي سقيفه، ارتداد قبايل عرب، منع حديث نبوي، حضور گروهي به نام قصاصين وجود داشته است و در مقابل آن استراتژي‌هاي کارآمد امام علي- عليه السلام- چون سدي در مقابل اين چالش‌ها قرار داشته است.
در عصر معاويه و يزيد بر اين نکته تأکيد شده که بيشترين آسيب‌ها را معاويه با اقداماتي چون لعن و سب اميرالمؤمنين و تخريب چهره آن حضرت، ترويج فرقه مرجئه، جعل حديث به اماميه وارد کرد که يزيد نيز سياست او را تعقيب نمود. در اين زمان است که امامان شيعه يعني امام حسن و امام حسين- عليهما السلام- با استراتژي تقيه و تاکتيک مبارزات منفي به مقابله برمي خيزند.
ائمه در دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق- عليهم السلام- فرصت بروز بيشتري پيدا کرده و با مجالس درس و بحث، شاگرد پروري و مدرسه سازي، مبارزه با انديشه‌هاي خطرآفرين فرقه‌ها و بهره گيري از سيستم وکالت استراتژي خود را تکميل کرده است.
واژگان کليدي
امويان، امامان، فرهنگ، استراتژي، چالش، فرصت