جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 551

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

علل انحطاط تمدن ها از منظر نهج البلاغه

نویسنده: ریحانه آریا محتشم
استاد راهنما: سید ضیاء الدین میرمحمدی -
استاد مشاور: محمدحسین دانشکیا -
استاد داور: سید حسین رکن الدینی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 15/11/1395
چکیده:

چکیده
علل انحطاط تمدن‌ها از جمله موضوعاتی است که مرتبط با مسائل جوامع امروز است و این امر انگیزه‌ای شده است که اندیشمندان چیستی علل انحطاط تمدن‌ها را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. از آنجا که هر تمدن دارای ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است؛ تزلزل و ضعف در هر یک از این ابعاد موجب انحطاط تمدن خواهد شد. از این رو تمرکز پژوهش حاضر بر تبیین علل انحطاط تمدن‌ها در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با توجه به نهج‌البلاغه است، نهج‌البلاغه‌ای که حاوی حقایق تاریخی و تمدنی عمیقی می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در بعد فرهنگی، علل انحطاط عبارت‌اند از: ترک امر به معروف و نهی از منکر، تکبر و غرور، گناه، چاپلوسی، بدعت، تفرقه و اختلاف، جهل و نادانی؛ و علل سیاسی مانند ظلم، استبداد و خودرأیی، خشونت‌ورزی و پیمان‌شکنی مربوط به حوزه‌ی حاکمان و بی‌تفاوتی و ظلم‌پذیری، عدم اطاعت از رهبری و ترک جهاد مرتبط با حوزه‌ی مردم است که سبب انحطاط می‌شود. در حیطه‌ی اقتصاد نیز مباحثی از قبیل ساختار اقتصادی نامطلوب، روابط و مناسبات اقتصادی نامطلوب و جرایم اقتصادی تمدن را به سوی نابودی سوق می‌دهند. در این میان علل فرهنگی در سرعت بخشیدن به روند انحطاط نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. هر چند که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این علل از همدیگر قابل انکار نیست. در اين پژوهش جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانه صورت گرفته و از روش تاریخی- اکتشافی استفاده شده است.
واژگان کلیدی
انحطاط، فرهنگ، تمدن، علل فرهنگي، علل سیاسی، علل اقتصادی.