جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 568

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی علم دینی از منظر استاد مطهری و استاد جوادی

نویسنده: حسن حسینی
استاد راهنما: ابوذر رجبی -
استاد مشاور: حسن پناهی آزاد -
استاد داور: عبدالحسین خسروپناه -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 17/04/1396
چکیده:

چکيده
علم ديني از مسائل مهمي است که در دهه¬هاي گذشته، ذهن فلاسفه، متکلمان و دين¬پژوهان را به خود مشغول کرده است. در ميان اين متفکران استاد مطهري و استاد جوادي آملي با دو رويکرد و نگاه متفاوت به اين مسئله نگريسته¬اند؛ اگرچه زمان استاد مطهري اين مسئله جزء دغدغه‌هاي اوليه ايشان نبوده؛ اما وي بدان بي‌توجه نبوده و حتي در آثار خود با واژه علم ديني به تعريف و گستره آن پرداخته¬اند، ايشان هر علم مفيد و نافعي را که براي جامعه اسلامي لازم و ضروري باشد، علم ديني مي‌داند. در ديدگاه ايشان تمايز بين علوم که بخشي را تحت عنوان علوم ديني و بخش ديگر را در قالب علوم غيرديني قرار مي‌دهند، غيرقابل‌قبول است. رویکرد شهید مطهری به علم دینی متفاوت از دیدگاه حداکثری است. وی مدعی ضرورت استخراج تمام دانش¬های بشری از منابع نقلی نیست. ایشان همچنین در مقام بیان ضرورت دینی نامیدن تمام علوم از جهت ابتنای آنها بر روش عقلی یا نقلی نیست. آنچه وی بدان نظر دارد حیث مفید بودن آنها برای جامعه اسلامی است. و همچنین این رویکرد نسبت به نحوه اسلامی سازی علوم انسانی در تولید علم دینی ساکت است.
استاد جوادي آملي نيز از ايده‌پردازان علم ديني است که با تبيين روشن، روشمند و مستدل مبادي و مباني بحث، گامي مهم در اين مسير برداشته و زواياي تازه¬اي از اين مسئله را فراروي انديشمندان گشوده¬اند در دهه‌هاي اخير از نظريه ايشان استقبال شاياني صورت گرفته است. ايشان علم ديني را به معناي اعم و شامل تمام علوم دانسته و سايه دين را بر سر همه علوم مي¬گستراند. زيرا از نظر ايشان ديني بودن علم به موضوع و معلوم علم است و چون معلوم و موضوع علم، فعل يا قول خداست، و علوم از آنها پرده بر می¬دارند و آن را کشف مي¬کنند، در نتیجه همه آن علوم در مقام ثبوت ديني¬اند، خواه عالم آن الهي باشد يا ملحد؛ به آن توجه داشته باشد يا بي¬توجه باشد. ایشان در مسئله چگونگي تحقق علم ديني، رويکرد حداکثري به دين را مي‌پذيرند و معتقدند علم غيرديني وجود ندارد و راهکارهايي را مرتبط با حوزه عملياتي و ميداني در باب توليد علم ديني ارائه مي‌دهند.
تحقيق حاضر در پي آن است تا به بررسي تطبيقي علم ديني از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري و استاد جوادي آملي که هر يک با دو نگاه مختلف به اين مسئله نگريسته‌اند بپردازد.
کليد واژگان
علم، دين، علم ديني، مطهري، جوادي آملي، مؤلفه، مباني.