جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 575

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

ارزیابی نظریه تفویض امر دین بر ائمه علیهم السلام از منظر قرآن و سنت

نویسنده: نقی غیاثی
استاد راهنما: فتح الله نجارزادگان -
استاد مشاور: سید رضا مودب - عزالدین رضانژاد -
استاد داور: محمد رضا امامی نیا - عبدالرحیم سلیمانی (بهبهانی) - محمد حسن قدردان قراملکی -
مقطع: دکتری
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 20/02/1396
چکیده:

چكيده
نظریه "تفویض امر دین به ائمه" پیشینه کهن در مصادر روایی بصائر الدرجات صفار قمی و کافی کلینی دارد. آنان روایاتی در تفویض تشریع از سوی خدا به پیامبر  و ائمه نقل کرده و در پی‌آن، دانش پژوهان حدیث و دیگران به مفاد آن‌ها پرداخته اند. این پژوهش در سه محور نظریه مذکور را مورد بررسی قرار داده است: محور اول بررسی دیدگاه دانشوران امامیه در باره تفویض امر دین به ائمه که اثبات یا نفی حق تشریع از ائمه است. از نگاه غالب عالمان، تفویض دین به اجمال پذیرفتنی است؛ اما در تفسیر آن، چهار دیدگاه وجود دارد: یک: تفویض به معنای واگذاری نقل آموزه‌های نبوی است؛ دو: واگذاری تفسیر و تبیین کتاب خدا و سنت پیامبر ؛ سه: واگذاری اجرای احکام به ائمه ؛ چهار: تفویض دین به ائمه، همانند تفویض دین به پیامبر اکرم که با حق تشریع صورت می‌پذیرد.
محور دوم، به ارائه مستندات قرآنی و روایی تفویض دین به معنای حق تشریع ائمه می‌پردازد. در این بخش، افزون بر آیات قرآنی دو دسته روایات که در حد تواتر معنوی‌اند، ارائه می‌شود و با توجه به این ادله، دیدگاه چهارم در مورد تفویض امر دین به معنای حق تشریع به ائمه را قابل دفاع می‌داند.
محور سوم، به تردید‌ها و شبهات و پاسخ‌های آن‌ها پرداخته است. در این بخش به شش شبهه پاسخ داده می‌شود. در نهایت نگارنده به این نتیجه رسیده که حجیت سخنان ائمه از این باب نیست که آنها راوي و ناقل موثق احاديث نبوي یا استنباط کننده احکام جزئی، از کلیات هستند، بلكه از اين باب بوده كه از سوي خداوند امر دین به ایشان تفویض شده است.
واژگان كليدی
تفويض دين، پيامبر، ائمه، قرآن و سنت.