جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 58

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقد و بررسی کاربست عقلانیت خود بنیاد(سوبجکتیویسم)و اومانیسم در پلورالیسم دینی

نویسنده: لیلا جباری
استاد راهنما: حسن پناهی آزاد -
استاد مشاور: ابوذر رجبی -
استاد داور: سید احمد غفاری قره باغ -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 05/11/1396
چکیده:

چکيده
اين پژوهش در نظر دارد تا به موضوع نقد و بررسي کاربست ‌عقلانيت خودبنياد (سوبجکتيويسم) و اومانيسم در پلوراليسم ديني بپردازد. پلوراليسم ديني در پاسخ و توجيه تنوع اديان محصول مغرب زمين است که توسط فيلسوف دين معاصر غرب آقاي جان هيک مطرح شده است. کثرت‌گرايي مطرح شده توسط هيک ريشه در مبادي و مباني دارد که خود از دل مدرنيسم برخاستند. مهم‌ترين آن را مي‌توان عقلانيت خودبنيادي دانست که ريشه در سوبجکتيويسم و منِ دکارتي دارد و مدعي اين است که براي شناخت دين معيار و ملاک نداريم. در اين فرض، تفسيرهاي متعدد اصالت پيدا مي‌کنند و نمي‌توان آن را به حق و باطل تقسيم کرد. در اين شرايط سخن گفتن از حقانيت اديان الهي و خاتميت دين اسلام به عنوان نسخ کننده اديان الهي قبل ديگر معنايي ندارد، بلکه فقط تفسير افرادي مي‌ماند و آن مفهومي که مورد تأييد «من» است که از اسلام استخراج مي‌کنم، اسلامي که زاييده‌ منطق نسبي آنان است و فرض نگارنده بر اين است که پلوراليسم ديني از عقلانيت خودبنياد (سوبجکتيويسم) و اومانيسم به عنوان مبنا بهره مي‌برد و صراط مستقيم را به صراط‌‌هاي مستقيم تغيير داده و عقل تجربي را جايگزين وحي و انسان‌محوري را جايگزين خدا‌محوري مي‌کند. چرا که گوهر مدرنيته سوبجکتيويسم است و در آن، انسان به عنوان فاعل شناسا است، فاعل شناسايي که به لحاظ معرفت‌شناسي قائم به ذات است و وابسته به هيچ مبدأ اعلايي نيست. لذا از کاربست‌‌هاي مهم سوبجکتيويسم و اومانيسم در عصر روشنفکري بر پلوراليسم ديني، عقل‌بسندگي و استقلال خرد خود‌بنياد منهاي وحي است که باعث خاستگاه تنوع قرائت‌‌هاي گوناگون از يک دين، محور و ميزان قرار گرفتن معيار حقيقت بر اساسِ «منِ انساني»، و تفسير دين بر معيار احساس رمانتيک شخصي، تسامح و تساهل ليبراليستي، آزادي مطلق و عدم دستيابي به شناخت امور مجرد و غير محسوس شده است.
کليدواژه
مدرنيته، عقلانيت خودبنياد، سوبجکتيويسم، اومانيسم، پلوراليسم ديني.