جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 69

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بازتاب سنت های تاریخی در واقعه عاشورا

نویسنده: معصومه محمدیان
استاد راهنما: سید ضیاء الدین میرمحمدی -
استاد مشاور:
استاد داور: محمدحسین دانشکیا - سید محمود سامانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 04/07/1396
چکیده:

چکیده
اکتشاف سنت‌های تاریخی مرتبط با واقعه عاشورا و همچنین بازتاب‌های آن در این واقعه در جهت ارائه تحلیل بنیادین مطابق با جهان بینی قرآنی از اهداف و ضرورت‌های تحقیق پیش روست.
اصلی ترین محور بحث این است که چه نو ع سنت‌های تاریخی در ارتباط با واقعه عاشورا ازدیدگاه قرآن قابل اکتشاف می‌باشد؟ در این راستا مصادیق و بازتاب سنن مرتبط با جریان حق و همچنین جریان باطل مورد بررسی قرار گرفته است. سنت‌های تاریخی مرتبط با واقعه عاشورا که به صورت عام و فراگیر برای کل جامعه اسلامی هم عصر واقعه عاشورا تحقق یافته عبارت است از ابتلاء، امهال، تأثیر زیربنایی انسان در تغییرات اجتماعی، امداد، بقای امور مفید برای مردم، مبارزه ملاء و مترفان با پیامبران، هدایت و اختیار. همچنین سنت‌های تاریخی ای که به صورت خاص برای پیروان حق حاضر در جریان واقعه عاشورا یعنی هدایت گام به گام، تحبیب و تزیین ایمان، غلبه مومنان بر کافران، استخلاف، جاذبه و دافعه جریان حق، انتظار و اعزاز و سنت‌های مخصوص پیروان باطل یعنی گمراهی گام به گام، تزیین اعمال، شکست از دشمنان، تسلط مجرمان و مترفان، استدراج، استبدال، اذلال و اخذ الهی در این واقعه تاریخی به روش تاریخی و تفسیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و مصداق یابی تاریخی آن مورد تحقیق و پژوهش و اکتشاف قرارگرفته است.
واژگان کلیدی
سنت، سنت الهی، سنت اهل حق، سنت اهل باطل، عاشورا.